ЭКОНОМИКА

      Міжнародні стратегії економічного розвитку: Підручник / Макогон Ю.В., Лук’яненко Д.Г., Пахомов Ю.М. та ін. – К.: Освіта України, 2009. – 420с.

    У підручнику розкриваються питання формування стратегій економічного розвитку в умовах глобалізації світогосподарських процесів. Розглядаються основні макрорегулятори економічного розвитку, сучасні ефективні мікроекономічні стратегії. Особлива увага приділяється проблемам досягнення оптимальної відкритості економіки в державах, що здійснюють ринкові трансформації.
      Підручник призначений для магістрів й аспірантів спеціальності міжнародна економіка, а також фахівців в області зовнішньоекономічних зв'язків.

69,00 грн. Заказать

 

 

     Неоднорідна економіка: цілісний погляд на кризи (нові основи економічних знань) / В. Рябошлик - К.: Освіта України, 2010. - 160 с.

      Книга  по-новому висвітлює  контури післякризової світової економічної науки і пропонує «Антикризову програму світу». Розвинені країни, «зациклившись» на проблемі регулювання фінансових ринків, упустили з поля зору просте запитання: а звідки береться та перша кісточка доміно, падіння якої викликає ланцюгову реакцію банкрутств? Шукати її треба не у фінансовій, а у реальній сфері. Криз неможливо уникнути. Або кризи –  або стагнація. Проте їх можна прогнозувати і не загострювати, а полегшувати фінансовими інструментами. Для України також відкривається можливість нарешті взятися за кількісну конкретизацію інноваційно-інвестиційної моделі розвитку. Для читацького загалу, фахівців, влади. 

Детальне ознайомлення на www.abcd.ucoz.org

 32,00 грн. Заказать

 

 

 

     Инновационные и классические теории катастроф и экономических кризисов: Монография / Макогон Ю. В., Янковский Н. А., Рябчин А. М. -

2009. - 332 с., цв. ил., увеличенный формат

    Монография посвящена исследованию возможностей применения инновационных синергетических и классических математических методов в экономике для анализа мировых кризисов и катастроф. Исследованы причины возникновения и развития крупнейших мировых экономических кризисов. Рассмотрен широкий круг вопросов и проблем, оказывающих влияние на глобальные кризисы и катастрофы, цикличность экономического развития, мировой продовольственный кризис, состояние химической промышленности, международное производство и торговля минеральными удобрениями. Рекомендована для широкого круга научных работников и специалистов в сфере международной экономики, руководителей и менеджеров промышленных и коммерческих структур, аспирантов и студентов экономических и математических специальностей ВУЗов.

90,00 грн. Заказать

 

      Міжнародна економічна діяльність України / Ю. В. Макогон, 

  С. В. Громенкова, В. О. Кравченко, Є. О. Медведкіна, Т.С. Медведкін: підручник /

за заг. Науковою ред. Ю.В. Макогона. – К.: Освіта України, 2009. –564 c.

        У підручнику розглядаються особливості міжнародної економічної діяльності України на сучасному етапі в комплексі різних видів і форм співробітництва, інструментів макроекономічного регулювання, взаємин з іншими країнами, інтеграційними об’єднаннями й міжнародними організаціями. Для фахівців в галузі теорії й практики аналізу й оцінки міжнародної економічної діяльності України, підприємців і службовців, які здійснюють міжнародні комерційні операції та їх регулювання, студентів й аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

88,00 грн. Заказать

Аудит: конспект лекций, схемы и таблицы / Приятельчук О.А. – К.: Освіта України, 2010 – 240 с.

Навчально-методичний посібник розроблений у відповідності до навчальних програм «Основи аудиту» та «Аудит у міжнародному бізнесі» для студентів вищих навчальних закладів, які набувають освіту за економічними спеціальностями.


47,00 грн. Заказать

 

 

 

 

      Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства. Навч. посібник для студ. економ. вузів./ Скібіцький О. М.  – К.: Освіта України, 2010. – 246 с.

       Навчальний посібник з курсу “Організаційна культура та корпоративний імідж підприємства” призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямком 0502 “Менеджмент", та до навчальних планів яких входять дисципліни: «Основи менеджменту», «Менеджмент організацій», «Організація бізнесу», «Менеджмент підприємницької діяльності», «Організація праці менеджера», «Психологія управління». Навчальний посібник розроблений відповідно до вимог вищої школи та навчальних програм з дисциплін менеджерського циклу. Він розкриває зміст тем, передбачених стандартом освіти, а також містить контрольні питання до кожного модуля курсу. Наприкінці посібника наведений ґрунтовний перелік літератури.Навчальний посібник буде корисним як для студентів і аспірантів вузів, так і для викладачів та менеджерів-практиків.

45,00 грн. Заказать

      Англосаксонська модель глобального капіталізму / Кузнєцов О. В. – К.: Освіта України, – 2010. – 494с.

      У монографії досліджено роль Великобританії в процесі еволюції англосаксонської моделі капіталізму. Розкрито фактори, що вказують на провідне місце Великобританії у розвитку глобальних економічних процесів на сучасному етапі. Обгрунтовано механізми глобалізації, за допомогою яких англосаксонська модель капіталізму відтворюється в планетарних масштабах, що призводить до поширення і проникнення англо-американських цінностей в культуру, побут, політичну та господарську організацію глобального соціуму. 

                    Заказать

 

      Макроекономічна політика у відкритій економіці: навчал. пос. /             М.Ю. Рубцова, О. О. Сльозко. – К.; Освіта України,  — 2010. — с.

      Навчальний посібник відображає курс макроекономіки поглибленого рівня, в основу якого покладено деталізоване вивчення економічних явищ за допомогою сучасних методів моделювання процесів споживання, інвестування, флуктуацій сукупного випуску, інфляції, безробіття, процентних ставок і валютного курсу, розподілу трудових, фінансових і матеріальних ресурсів при функціонуванні відповідних світових ринків, а також довгострокового економічного зростання. Особлива увага приділено практичним аспектам, що дозволяє читачеві отримати уявлення щодо характеру впливу макроекономічної політики держави і різного роду шоків на діяльність господарюючих суб’єктів: інвесторів, споживачів, компаній, банків тощо. з позиції макрорівня.

Заказать

 

    Креативное управление развитием социально-экономических систем:  монография / В. А. Василенко. – К.: Освіта України, 2010. – 772 с.

      В монографии исследуются принципы, факторы и методологические подходы системы креативного управления социально-экономическими системами (СЭС), направленные на обеспечение устойчивого развития экономики Украины.
     Система креативного менеджмента рассматривается как эффективный механизм ус¬пешного развития СЭС за счет организационно-экономических приемов, требующих мини¬мальных финансовых затрат в современных экономических условиях и на базе категори¬ального аппарата синергетики. Исследуются организационно-экономические проблемы развития организаций на основе анализа процессов эволюции, синергетики и динамики нелинейных систем в сравнении с законами развития технических систем и во взаимодей¬ствии со всеобщими законами диалектики.

98,00грн Заказать

 

<< 1 >> 

сайт создан компанией стоимость сайта