НОВИНКИ

 

 

 

 

 

Проблеми родо-жанрової динаміки української літератури: навч. посібник / за заг. редакцією Н. П. Малютіної. – К.: Освіта України, 2010. – 396 с.

У посібнику  поєднано різні методологічні позиції методик аналізу жанру, жанрової системи, окремого тексту, що дозволяє системно представити явища родо-жанрової динаміки української літератури як тенденції історико-літературного процесу,  внутрішньолітературних змін, проілюстрованих, зокрема,  інсценізацією епічних творів чи жанровим освоєнням фольклорних домінант  тощо. Статті посібника дають грунтовне уявлення і про наслідки художнього синкретизму у сфері роду, жанру, стилю, зокрема, про драматизацію новелістики Стефаника, феномен роману-симбіонту в творчості В. Тарнавського. 
Посібник рекомендовано для філологів, викладачів, студентів, аспірантів, всіх, хто цікавиться історією української літератури.

76,00 грн

Уроки психології для учнів початкової школи: навч.-метод. посібник /          Л. В. Помиткіна,  Е. О. Помиткін.  – К. :  Освіта України, 2011. – 244 с.

У змісті навчально-методичного посібника з урахуванням вікових потреб особистісного становлення учнів початкової школи подано розробку уроків психології, які є частиною авторської системи психолого-педагогічного забезпечення процесу духовного розвитку дітей і молоді.
Призначений для шкільних психологів, соціальних працівників, класних керівників (кураторів), вчителів ліцеїв, гімназій та загальноосвітніх шкіл. Його матеріали можуть бути використані також у процесі сімейного виховання дитини. 

58,00 грн

 

 Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої: Підручник / В.І. Бойко,         В.Я. Жуйков, А.А. Зорі та ін. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К.: Освіта України, 2010. – 526 с. іл.

Викладено основи аналогової схемотехніки на транзисторах та інтегральних мікросхемах, описано різні типи підсилювачів і генераторів. Розглянуто імпульсні пристрої, формувачі прямокутних імпульсів, мульти- та одновібратори, блокінг-генератори, інформаційні перетворювачі, кодувальні та декодувальні пристрої. Крім того у третьому виданні додатково введено розділи з основ енергетичної електроніки та методик інженерних розрахунків і досліджень пристроїв аналогової схемотехніки, розроблено предметний вказівник.

98,00 грн

 

 

Цифрова схемотехніка електронних систем: підручник / В. І. Бойко,              В. Я. Жуйков, А. А. Зорі, В. В. Багрій, О. В. Богдан, В. М. Співак, Т. О. Терещенко – К.: Освіта України, 2010. – 352 с., іл.

Викладено основні теоретичні та практичні відомості про цифрові схеми сучасних електронних систем. Розглянуто математичні основи алгебри логіки, методи мінімізації  улевих функцій, питання синтезу комбінаційних схем та цифрових автоматів. Описано інтегральні мікросхеми оперативних і постійних запам’ятовувальних пристроїв. Наведено особливості перехідних процесів в логічних схемах, гонок, різних систем синхронізації. Розглянуто проектування цифрових схем зі зворотними зв’язками з урахуванням потрібної завадостійкості. Подано рекомендації щодо монтажу інтегральних схем та конструювання цифрових пристроїв. Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

85,00 грн 

Основи електроніки і мікропроцесорної техніки:навч. посібник / В. Ф. Болюх, В. Г. Данько. – К.: Освіта України, 2010. – 260 с.

Подано матеріал розділу “Основи електроніки та мікропроцесорної техніки” дисципліни «Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка», що викладається для студентів усіх неелектротехнічних спеціальностей. Викладено теоретичний матеріал, що описує фізичні основи електронної техніки, будову і принцип дії основних напівпровідникових приладів, роботу основних електронних пристроїв, таких як джерела вторинного живлення, електронні підсилювачі, елементи імпульсної, цифрової і мікропроцесорної техніки, пристрої відображення інформації. Призначено для самостійної роботи студентів, для чого після кожного розділу вміщено запитання для самоконтролю.

43,00 грн 

 

Системи контролю, реєстрації та відображення інформації. Цифрові телевізійні системи: навч. посібник для студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої» / С. Р. Михайлов, Н. В. Слободян. – К.: Освіта України, 2010. – 156 с.

Викладено основні принципи побудови систем цифрового телебачення. Розглянуто дискретизацію та квантування телевізійних сигналів та чинні стандарти щодо параметрів цих операцій. Описано методи стиснення телевізійних сигналів за стандартами JPEG, MPEG-1, MPEG-2 і MPEG-4, а також інші методи стиснення сигналів, які застосовуються в системах прикладного телебачення і відеозв’язку.
Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності «Електронні прилади та пристрої», може бути корисним студентам інших спеціальностей, аспірантам і спеціалістам у галузі телебачення.

40,00 грн

 

 

 

Italia mia Підручник. / У.І. Карпенко. – К.: «Освіта України», 2010. – 336 с.

Учебник итальянского языка со страноведческим уклоном «Italia mia» в каждом  разделе помещает богатую и систематизированную лингвострановедческую информацию, которая даётся в единстве с грамматическим материалом. Блоки упражнений закрепляют лингвострановедческие знания по содержанию и грамматические — по форме. Упражнения нацелены на выработку коммуникативных навыков грамотной устной и письменной речи, а также на овладение реалиями итальянской культуры, быта, менталитета как современности, так и прошлых столетий.
Учебник нового поколения предполагает преподавание языка сквозь призму реалий, знание которых значительно облегчает работу специалиста в переводческой, преподавательской, предпринимательской и других видах деятельности. Учебник создан для студентов, которые начинают и продолжают изучать итальянский язык, а также для всех, кто интересуется итальянским языком и культурой.

40,00 грн

Практична граматика іспанської мови. / Корбозерова Н.М., Обручникова О.П. – К.: «Освіта України», 2010. – 282 с..

Мета запропонованого посібника – розвинути у студентів навички вживання базових граматичних структур іспанської мови. Система вправ спрямована на закріплення граматичного матеріалу, передбаченого навчальною програмою першого року навчання.
Посібник призначений для самостійного опрацювання студентами(як письмово, так і в усній формі) та наступної перевірки їх  викладачем під час аудиторних занять.
Може бути використаний всіма бажаючими вивчити іспанську мову.

43,00 грн

Практическая грамматика испанского языка для студентов 1 курса институтов и факультетов иностранной филологии. Учебное пособие / Составители: Н.Н.Корбозёрова, Е.П.Обручникова. - Киев: «Освіта України»,  2011. – 282 с.

Цель предлагаемого пособия – развить у студентов навыки употребления базовых грамматических структур испанского языка. Система упражнений направлена на закрепление грамматического материала, предусмотренного учебной программой первого года обучения.
Пособие предназначено для самостоятельной обработки  студентами (как в письменной, так и в устной форме) и последующей проверки их преподавателем во время аудиторных занятий.
Может быть использован всеми желающими выучить испанский язык.

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

сайт создан компанией стоимость сайта