Научно-методическое обеспечение высшего образования и науки XXI века

 

Обложка Содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вища математика (Модульна технологія навчання): Навч. посіб. (для студ. вищих навч. закладів) / А. Ю. Кононюк. – В 2-х кн. – Кн. 1. – К.: 2009. –  680 с.

Готовится к изданию на русском языке

У посібнику навчальний матеріал викладено на базі модульної технології вивчення вищої математики.
В першій частині навчального посібника викладено ті розділи вищої математики, які вивчаються на першому курсі вищих навчальних закладів технічного і економічного профілів.
Навчальний матеріал викладено у вигляді логічно завершених розділів – модулів. Модуль складається з двох або трьох частин – мікромоділів. Кожний мікромоділь містить, відповідно до програми курсу, достатні теоретичні відомості, практичну частину, в якій наведено приклади розв’язання типових задач і вправ, а також індивідуальні тестові завдання.
Для студентів вищих технічних і економічних закладів.

Зміст

Вступ                                                                                                                  Модуль 1.  Елементи лінійної алгебри      
Мікромодуль 1.  Системи лінійних рівнянь     
Мікромодуль 2.  Загальна теорія систем лінійних рівнянь                         Мікромодуль 3.  Алгебра матриць      
Модуль 2.  Початок векторного і тензорного аналізу    
Мікромодуль 4.  Основні відомості з векторної алгебри   
Мікромодуль 5.  Основні відомості про тензори                                                Модуль 3.  Елементи аналітичної геометрії     
Мікромодуль 6.  Аналітична геометрія на площині    
Мікромодуль 7.  Аналітична геометрія в просторі    
Модуль 4.  Величина, функція, границя                                                    Мікромодуль 8.  Величина        
Мікромодуль 9.  Функція        
Мікромодуль 10.  Границя        
Модуль 5.  Похідна і диференціал       
Мікромодуль 11.  Похідна        
Мікромодуль 12.  Диференціал       
Модуль 6.  Застосування похідної і диференціала                                    Мікромодуль 13.  Основні теореми диференціального числення  
Мікромодуль 14.  Застосування похідної при дослідженні функцій  
Модуль 7.  Кривизна кривої і функції декількох змінних                        Мікромодуль 15.  Кривизна кривої                                                              Мікромодуль 16.  Функції декількох змінни                                                Мікромодуль 17.  Застосування часткових похідних    
Список літератури        

Цена: 78,00 грн.  Заказать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вища математика (Модульна технологія навчання): Навч. посіб. (для студ. Вищих навч. закладів) / А. Ю. Кононюк. – В 2-х кн. – Кн. 2. – К.: 2009. –  784 с.

Готовится к изданию на русском языке

У посібнику навчальний матеріал викладено на базі модульної технології вивчення вищої математики.
В другій частині навчального посібника викладено ті розділи вищої математики, які вивчаються на другому курсі вищих навчальних закладів технічного і економічного профілів.
Навчальний матеріал викладено у вигляді логічно завершених розділів – модулів. Модуль складається з двох або трьох частин – мікромоділів. Кожний мікромоділь містить, відповідно до програми курсу, достатні теоретичні відомості, практичну частину, в якій наведено приклади розв’язання типових задач і вправ, а також індивідуальні тестові завдання.
Для студентів вищих технічних і економічних закладів.

Зміст

Вступ                                                                                                                    Модуль 8.  Комплексні числа       
Мікромодуль 18.  Комплексні числа                                                             Мікромодуль 19.  Многочлени і їхні корені     
Мікромодуль 20.  Обчислення коренів многочленів                                            Модуль 9.  Інтегральне числення                                                               Мікромодуль 21.  Невизначений інтеграл     
Мікромодуль 22.  Визначений інтеграл                                                        Мікромодуль 23.  Застосування визначеного інтеграла    
Модуль 10.  Диференціальні рівняння      
Мікромодуль 24.  Диференціальні рівняння різних порядків                      Мікромодуль 25.  Лінійні рівняння і системи рівнянь                                          Мікромодуль 26.  Наближене і числове розв’язання рівнянь   
Модуль 11.  Кратні інтеграли       
Мікромодуль 27.  Основи кратних інтегралів     
Мікромодуль 28.  Варіанти кратних інтегралів і векторне поле                         Модуль 12.  Ряди                                                                                         Мікромодуль 29.  Числові,функціональні і степеневі ряди   
Мікромодуль 30.  Тригонометричні ряди і ряди Фур’є    
Модуль 13.  Теорія ймовірності       
Мікромодуль 31.  Елементи теорії ймовірності                                            Мікромодуль 32.  Числові характеристики випадкових величин                        Список літератури          

Цена: 78,00 грн.  Заказать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискретная математика. Множества / Кононюк А. Е. – Кн. 1, ч. 1. – К.: Освіта України,  2010. – 452 с.

В работе материал изложен в виде логически завершённых разделов – модулей. Модуль состоит из трёх частей – микромодулей. Каждый микромодуль содержит полные теоретические сведения, практическую часть, в которой приведены примеры решения типичных задач и упражнений, а также индивидуальные тестовые задачи.
Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов всех специальностей.

Содержание

Предисловие        
Введение в дискретную математику                                                                        В.1. Множества                                                                                                         В.2. Матрицы                                                                                                             В.3. Графы         
В.4. Логика         
В.5. Вероятности        
Модуль 1. Множества        
Микромодуль 1. Основные понятия  и операции над множествами           1.1. Основные понятия теории множеств                                                1.2. Операции над множествами                                                    1.3. Универсальное множество и дополнения множеств   
1.4. Свойства операций над множествами     
1.5. Упорядочение элементов и прямое произведение множеств  
1.6. Соответствия                                                                                      Микромодуль 2. Отображения и функции    
1.7. Отображения и их свойства       
1.8. Функции          
1.9. Формализация мощности множеств и счетность                        1.10. Некоторые специальные классы функций    
1.11. Числа и последовательности Фибоначчи     
1.12. Аксиоматика множеств       
Микромодуль 3. Элементы комбинаторного анализа  
1.13. Комбинаторные операции и функции      
1.14. Отношения порядка и нумерации                                               1.15. Отношения эквивалентности и разбиения     
1.16. Независимые множества в графах                                      1.17. Комбинаторная теория полугрупп      
1.18. Регулярные множества слов                                                                      Модуль 2. Нечеткие множества                                                                 Микромодуль 4. Основные понятия и операции над нечеткими множествами
2.1. Основные понятия и определения       
2.2. Операции над нечеткими подмножествами                                                      2.3. Расстояния на множествах и оценка нечеткости     
2.4. Свойства множества нечетких подмножеств     
Микромодуль 5. Нечеткие величины и операции над ними                                    2.5. Нечеткие величины                                                                                           2.6. Операции над нечеткими величинами     
2.7. Понятие нечеткого максимума и нечеткого минимума                     Микромодуль 6. Альтернативный подход к формализации нечеткости          
2.8. Два основных подхода к формализации нечеткости   
2.9. Виды областей значений функций принадлежности   
2.10. Нечеткие операторы        
2.11. Показатели нечеткости нечетких множеств    
2.12. Методы построения функций принадлежности    
Список литературы        

Цена: 107,00 грн.  Заказать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискретная математика. Множества / Кононюк А. Е. – Кн. 1, ч. 2. – К.: Освіта України,   2010. – 536 с.

В работе материал изложен в виде логически завершённых разделов – модулей. Модуль состоит из трёх частей – микромодулей. Каждый микромодуль содержит полные теоретические сведения, практическую часть, в которой приведены примеры решения типичных задач и упражнений, а также индивидуальные тестовые задачи.
Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов всех специальностей.

Содержание

Модуль 3. Отношения        
Микромодуль 7. Введение в отношения                                                                  3.1. Основные понятия и свойства отношений    
Микромодуль 8. Виды и типы отношений     
3.2. Разбиения и отношения эквивалентности                                                       3.3. Отношения порядка       
3.4. Решетка                                                                                                              3.5. Отношение толерантности                                                                 Микромодуль 9. Приложения отношений                                                                3.6. Законы композиции                                                                                           3.7. Модель и отношения       
3.8. Отношения на базах данных и структурах данных                                           3.9. Cоставные отношения                                                                                       3.10. Реляционная модель данных                                                                         3.11. Сетевая модель данных                                                                                  3.12. Иерархическая модель данных      
3.13. Матрицы и бинарные отношения на конечных множествах                   Модуль 4. Пространства        
Микромодуль 10. Линейные пространства                                                          4.1. Виды и типы пространств       
4.2. Определение линейного пространства. Изоморфизм                                       4.3. Линейные преобразования                                                                                4.4. Линейные подпространства      
4.5. Характеристические корни и собственные значении                       Микромодуль 11. Эвклидовы пространства и выпуклые множества 
4.6. Определение эвклидова пространства     
4.7. Ортогональные матрицы, ортогональные преобразования  
4.8. Симметрические преобразования                                                                    4.9. Приведение квадратичной формы к главным осям. Пары форм 
4.10. Выпуклые множества                                                                        Микромодуль 12. Внешние формы в евклидовом пространстве  
4.11. Первичные сведения из алгебры внешних форм   
4.12. Внешнее дифференцирование      
4.13. интегрирование внешних дифференциальных форм                              Модуль 5. Нечеткие отношения       
Микромодуль 13. Введение в нечеткие отношения    
5.1. Определение и операции над нечеткими отношениями  
5.2. Композиция двух нечетких отношений                                                            5.3. Нечеткое подмножество, индуцированное отображение  
5.4. Условные нечеткие подмножества     
Микромодуль 14. Свойства нечетких отношений    
5.5. Свойства нечетких бинарных отношений    
5.6. Декомпозиция нечетких отношений     
5.7. транзитивное замыкание нечетких отношений    
5.8. нечеткие отношения предпорядка     
5.9. Отношения подобия       
5.10. Подотношение подобия в нечетком предпорядке   
5.11. Антисимметрия        
5.12. Нечеткие отношения порядка      
5.13. Отношения различия                                                                                      5.14. Отношения сходства       
5.15. Некоторые свойства отношений подобия и сходства   
5.16. Некоторые свойства нечетких отношений совершенного порядка            5.17. Обзор простейших функций принадлежности                                         Модуль 6. Нечеткие пространства                                                           Микромодуль 15. Геометрия нечеткихмножеств                                                    6.1. Проблема развития и контроля визуального мышления                                  6.2. Основные понятия и определения                                                                    6.3. Нечеткие прямые и отношения      
6.4. Основные условия        
6.5. Метрические задачи       
6.6. Нечеткие условия                                                                                               6.7. Нечеткая ортогональность прямых                                                                   6.8. Нечеткая параллельность       
6.9. Некоторые нечеткие фигуры      
6.10. Нечеткие преобразования      
6.11. Экспериментальное определение числовых параметров нечеткости                                                                                                               6.12. Общий алгоритм развития и контроля визуального мышления Указатель обозначений                                                                                                        Список литературы

Цена: 107,00 грн.  Заказать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дискретная математика. Алгебры / Кононюк А. Е. – Кн. 2, ч. 1. – К.: Освіта України, 2011. – 454 с.

В пособии материал изложен на базе модульной технологии изучения дискретной математики.
В первой части учебного пособия изложено те разделы дискретной математики, которые изучаются на первом году ее изучения в высших учебных заведениях технического и экономического профилей.
Учебный материал изложен в виде логически завершенных разделов - модулей. Модуль состоит из трех частей - микромодулей. Каждый микромодуль содержит, согласно программе курса, полные теоретические сведения, практическую часть, в которой приведены примеры решения типовых задач и упражнений, а также индивидуальные тестовые задачи.
Для студентов высших технических и экономических заведений, а также магистров, аспирантов и докторантов.

Содержание

Введение          
Модуль 1. Введение в алгебры       
Микромодуль 1. Основные понятия арифметики    
Микромодуль 2. Арифметика с нечеткими числами   
Микромодуль 3.Основные понятия и фундаментальные алгебры  
Модуль 2. Введение в теорию групп       
Микромодуль 4. Основные понятия и действия с группами   
Микромодуль 5. Группы самосовмещений и ивариантные подгруппы 
Микромодуль 6.  Гомоморфные отображения и группы перемещений
Модуль 3. Алгебраическая теория полугрупп     
Микромодуль7. Полугруппы. Определения и примеры    
Микромодуль 8. Локальное построение конечных полугрупп  
Микромодуль 9. Гомоморфизмы и полулокальная теория 
Микромодуль 10. Методы вычисления сложности конечных полугрупп         
Микромодуль 11. Топологические полугруппы    
Микромодуль 12. Моноиды и регулярные события    
Микромодуль 13. Нечеткие композиции      
Список литературы 

   Цена: 107,00 грн.  Заказать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Дискретная математика. Алгебры / Кононюк А. Е. – Кн. 2, ч. 2. – К.: Освіта України, 2011. – 670 с.

В пособии материал изложен на базе модульной технологии изучения дискретной математики.
В первой части учебного пособия изложено те разделы дискретной математики, которые изучаются на первом году ее изучения в высших учебных заведениях технического и экономического профилей.
Учебный материал изложен в виде логически завершенных разделов - модулей. Модуль состоит из трех частей - микромодулей. Каждый микромодуль содержит, согласно программе курса, полные теоретические сведения, практическую часть, в которой приведены примеры решения типовых задач и упражнений, а также индивидуальные тестовые задачи.
Для студентов высших технических и экономических заведенный, а также магистров, аспирантов и докторантов.

Содержание

Модуль 4. Методы индукции и признаки делимости   
Микромодуль 14. Методы индукции     
Микромодуль 15. Признаки делимости     
Модуль 5. Элементы комбинаторики      
Микромодуль 16. Основные принципы комбинаторики   
Микромодуль 17. Методы комбинаторики     
Микромодуль 18. Алгоритмы комбинаторики     
Микромодуль 19. Методы отсеивания вариантов    
Микромодуль 20. Комбинаторика и нечеткие структуры 
Модуль 6. Алгебра структурных чисел     
Микромодуль 21. Введение в структурные числа   
Микромодуль 22. Структурные числа высшей категории   
Модуль 7. Введение в интервальную алгебру    
Микромодуль 23. Вещественная интервальная арифметика 
Микромодуль 24. Интервальное оценивание    
Микромодуль 25. Машинная и комплексная интервальная арифметика         
Модуль 8. Методы локализации      
Микромодуль 26. Локализация нулей функций одной вещественной переменной
Микромодуль 27. Методы одновременной локализации вещественных корней ногочленов
Микромодуль 28. Методы одновременной локализации комплексных корней  многочленов
Микромодуль 29. Операции над интервальными матрицами
Модуль 9. Интервальная арифметика для решения систем Уравнений
Микромодуль 30. Итерационная локализация неподвижной точки для систем нелинейных уравнений
Микромодуль 31. Системы линейных уравнений, поддающиеся методу итерации
Микромодуль 32. Методы релаксации
Микромодуль 33. Оптимальность симметрического короткошагового метода со взятием пересечения на каждом шаге
Микромодуль 34. О применимости метода Гаусса к системам уравнений с интервальными коэффициентами
Микромодуль 35. Метод и процедура Хансена
Микромодуль 36. Итерационные методы для локализации обратной матрицы и разложения на треугольные
Модуль 10. Методы Ньютоновского типа 576
Микромодуль 37. Методы Ньютоновского типа для системы нелинейных уравнений
Микромодуль 38. Методы Ньютоновского типа не использующие обращения матриц
Микромодуль 39. Методы Ньютоновского типа для частных типов
систем несинейных уравнений
Микромодуль 40. Полношаговые и короткошаговые методы Ньютоновского типа
Список литературы

Цена: 107,00 грн.  Заказать

7.  Дискретная математика. Матрицы / Кононюк А. Е. – Кн. 3 – К.: Освіта України, 2011.

Готовится к изданию на русском языке

У посібнику навчальний матеріал викладено на базі модульної технології вивчення дискретної математики.
В першій частині навчального посібника викладено ті розділи дискретної математики, які вивчаються на першому році її вивчення у вищих навчальних закладах технічного і економічного профілів.
Навчальний матеріал викладено у вигляді логічно завершених розділів – модулів. Модуль складається з трьох частин – мікромодулів. Кожний мікромодуль містить, відповідно до програми курсу, повні теоретичні відомості, практичну частину, в якій наведено приклади розв’язання типових задач і вправ, а також індивідуальні тестові завдання.
Для студентів вищих технічних і економічних закладів.

Зміст

Введення
Модуль 1. Типи матриць і дії над ними
Мікромодуль 1. Введення в матриці
Мікромодуль 2. Алгебра  матриць
Мікромодуль 3. Квадратні і псевдообернені матриці
Модуль 2. Визначники і рівняння
Мікромодуль 4. Визначники
Мікромодуль 5. Алгебраїчні рівняння
Модуль 3.  Матричні многочлени і функції від матриць
Мікромодуль 6. Матричні многочлени
Мікромодуль 7. Диференціальні рівняння 
Мікромодуль 8. Функції від матриць
Мікромодуль 9. Матричні перетворення
Модуль 4. Інваріантні многочлени і матричні рівняння
Мікромодуль 10. Еквівалентні перетворення многочлених матриць
Мікромодуль 11. Матричні рівняння
Мікромодуль 12. Простір змінних станів
Модуль 5.  Лінійний простір і матриці
Мікромодуль 13. Лінійний простір
Мікромодуль 14. Полілінійні форми і тензори
Мікромодуль 15. Лінійні перетворення векторного простору
Мікромодуль 16. Приведення до найпростішого виду матриці лінійного перетворення
Модуль 6. Поверхні другого порядку і ермітові форми. Матриці з невід’ємними елементами
Мікромодуль 17. Загальна теорія поверхонь другого порядку
Мікромодуль 18. Приведення квадратичних форм. Інші види форм
Мікромодуль 19. Матриці з невід’ємними елементами
Мікромодуль 20. Основи тензорного аналізу
Список літератури

  Заказать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Информациология. Общая теория информации / Кононюк А. Е. – Кн. 1. – К.: Освіта України, 2010. – 476 с.

В настоящей работе в последовательной систематизированной форме излагаются основы информациологии как всеобъемлющей теории о естественной и искусственной информации – информации природы Вселенной и информации, созданной человеком. Дается формализация понятий информации и информационных процессов как абстрактных понятий познания и формализация самой теории информациологии. Концепция информациологии дается в аспекте социальной и природной значимости информации для отдельного человека, коллектива и общества в целом, а также – в свете информационного единства человека и природы, единства всех форм и типов информации, всех процессов информационного взаимодействия, процессов самоинформацизации Вселенной и процессов социальной (государственной) информатизации. Изложены методологические основы информациологии, базирующиеся на фундаментальном принципе информациологического подхода, на системном сочетании интеграционного и дифференцированного подходов к исследованию. Монография может быть полезной для людей самых различных специальностей – филологов, информациологов, математиков, лингвистов, правоведов, методистов, преподавателей ВУЗов, научных работников, магистров, аспирантов, докторантов, всех, кто интересуется проблемами информации, информатики, информатизации и информациологии в целом.

Содержание

Предисловие         
1. Сущность как источник информации     
 1.1.  О понятии «информация»       
 1.2. Общенаучные аспекты        
 1.3. Кибернетическая концепция       
 1.4. Семиотический и герменевтический аспекты соотношения информации и знания        
 1.5. Информация, как объект научного исследования и изучения 
 1.6. Информациология, как системообразующая наука   
2. Пространства  как информационная среда    
 2.1. Виды и типы информационных пространств   
 2.2. Определение линейного информационного пространства  
 2.3. Линейные информационные преобразования  
 2.4. Линейные информационные подпространства   
 2.5. Евклидовы информационные пространства    
 2.6. Ортогональные матрицы, ортогональные информационные преобразования        
 2.7. Симметрические информационные преобразования  
 2.8. Приведение квадратичной формы к главным осям   
 2.9. Выпуклые множества      
 2.10. Нечеткие информационные пространства    
3. Аффинное информационное пространство    
 3.1. Точечно-векторная аксиоматика аффинного информационного пространства
 3.2. Аффинная координатная система    
 3.3. Преобразование аффинного репера    
 3.4. Об m-мерных плоскостях в п-мерном аффинном информационном пространстве
 3.5. Бивектор и задание двумерной плоскости   
 3.6. Основные свойства т-векторов    
 3.7. Ориентация в п-мерном аффинном информационном пространстве          
 3.8. Измерение объемов      
4. Тензоры – как средства отображения и преобразования Информации
 4.1. Задача тензорного исчисления   
 4.2. Нольвалентные и одновалентные тензоры 
 4.3.  Понятие о двухвалентном тензоре 
 4.4. Двухвалентный тензор как аффинор  
 4.5. Понятие о ковариантном тензоре
 4.6. Общее понятие о тензоре  
 4.7. Сложение тензоро       
 4.8. Умножение тензоров       
 4.9. Свертывание тензора      
 4.10. Операция подстановки индексов    
 4.11. Кососимметрические тензоры     
 4.12. Получение инвариантов с помощью кососимметрических тензоров         
 4.13. Степень произвола в выборе тензора данного строения 
 4.14. Симметрический аффинор    
 4.15. Разложение аффинора на симметрическую и кососимметрическую части     
 4.16. Тензорные поля       
 4.17. Дифференцирование тензора поля     
 4.18. Дифференцирование одновалентного тензора   
 4.19. Информационное  истолкование кинематики векторного поля и его производного аффинора
 4.20. Малая деформация твердого тела    
 4.21. Тензор напряжений     
 4.22. Зависимость тензора напряжения от тензора деформаций
 4.23. Поток векторного поля через поверхность    
 4.24. Поток аффинорного поля через поверхность  
 4.25. Теорема Остроградского      
 4.26. Основные уравнения гидродинамики    
 4.27. Дифференциальные уравнения теории упругости в перемещения
5. Евклидово информационное пространство  
 5.1.  Понятие об евклидовом  информационном пространстве  
 5.2. Тензорная алгебра в евклидовом информационном пространстве 
 5.3. Плоскости в п-мерном евклидовом информационном пространстве
 5.4. Ортонормированный репер
 5.5. Собственно евклидовы информационные пространства  
 5.6. Двумерное псевдоевклидово информационное пространство 
 5.7. Вращение ортонормированного репера в псевдоевклидовой плоскости
 5.8. Измерение площадей и углов на псевдоевклидовой плоскости
 5.9. Трехмерное псевдоевклидово информационное пространство индекса
 5.10. п-мерное псевдоевклидово информационное пространство индекса
 5.11. Ортогональные преобразования
 5.12. Псевдоортогональные преобразования
 5.13. Квазиаффинная и аффинная группы преобразований 
 5.14. Группа квазидвижений и группа движений в евклидовом информационном пространстве
 5.15. Вложение вещественных евклидовых информационных пространств в  комплексное евклидово информационное пространство
 5.16. Измерение объемов в вещественном евклидовом информационном пространстве
 5.17. Понятие об информационном объекте
 5.18. Линейные информационные объекты в аффинном и евклидовом информационных пространствах
Литература 

Цена: 107,00 грн.  Заказать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Информациология.Общая теория информации/ Кононюк А. Е. – Кн. 2. – К.: Освіта України, 2010. – 476 с.

В настоящей работе в последовательной систематизированной форме излагаются основы информациологии как всеобъемлющей теории о естественной и искусственной информации – информации природы Вселенной и информации, созданной человеком. Дается формализация понятий информации и информационных процессов как абстрактных понятий познания и формализация самой теории информациологии. Концепция информациологии дается в аспекте социальной и природной значимости информации для отдельного человека, коллектива и общества в целом, а также – в свете информационного единства человека и природы, единства всех форм и типов информации, всех процессов информационного взаимодействия, процессов самоинформацизации Вселенной и процессов социальной (государственной) информатизации. Изложены методологические основы информациологии, базирующиеся на фундаментальном принципе информациологического подхода, на системном сочета¬нии интеграционного и дифференцированного подходов к исследованию. Монография может быть полезной для людей самых различных специальностей – филологов, информациологов, математиков, лингвистов, правоведов, методистов, преподавателей ВУЗов, научных работников, магистров, аспирантов, докторантов, всех, кто интересуется проблемами информации, информатики, информатизации и информациологии в целом.

Содержание

6. Информационные пространства событий     
 6.1.  Пространство событий      
 6.2. Формулы Лоренца        
 6.3. Исследование фермул Лоренца     
 6.4. Кривые в вещественном евклидовом информационном пространстве
 6.5. Кинематика точки       
 6.6. Динамика точки        
 6.7. Плотность масс, плотность заряда, вектор плотности тока  
 6.8. Электромагнитное поле      
 6.9. Уравнения Максвелла       
 6.10. Тензор энергии-импульса      
 6.11. Закон сохранения энергии и импульса    
 6.12. Дивергенция тензора энергии-импульса электромагнитного поля
7. Информационное многообразие      
 7.1. Криволинейные координаты в аффинном информационном пространстве    
 7.2. Тензоры в криволинейных координатах   
 7.3. Параллельное перенесение      
 7.4. Информационный объект связности    
 7.5. Криволинейные координаты в евклидовом информационном пространстве    
 7.6. Информационные многообразия      
 7.7. Тензоры в информационном многообразии    
 7.8. Касательное аффинное информационное пространство   
 7.9. Поверхности в информационном многообразии    
 7.10. п-мерное информационное многообразие    
 7.11. Аналитические информационные многообразия   
8. Римановы информационные пространства     
 8.1. Риманово информационное пространство    
 8.2.  Евклидово информационное пространство Rn  как частный случай риманова
 8.3. Неевклидовы информационные пространства   
 8.4. Измерение объемов в римановом информационном пространстве Vn
 8.5. Информационное пространство аффинной связности  
 8.6. Геодезические линии в Ln     
 8.7. Геодезические координаты в информационных пространствах аффинной связности без кручения L0n       
 8.8. Аффинная связность в римановом информационном пространстве
 8.9. Параллельное перенесение тензоров в Ln   
 8.10. Абсолютный дифференциал и абсолютная производная  
 8.11. Техника абсолютного дифференцирования.   
 8.12. Абсолютное дифференцирование в римановом информационном пространстве Vn
9. Единицы информации  
 9.1. Структурированные информационные пространства   
 9.2. Реквизиты — базовые элементы информации    
 9.3. Составные единицы информации     
 9.4. Показатели         
10. Информационные отношения       
 10.1. Основные понятия и свойства  информационных  отношений  
 10.2. Виды и типы множественных отношений     
 10.3. Логические отношения       
 10.3. Арифметические отношения      
11. Нечеткие информационные отношения     
 11.1. Определение и операции над нечеткими отношениями  
 11.2. Композиция двух нечетких отношений     
 11.3. Нечеткое подмножество, индуцированное отображением  
 11.4. Условные нечеткие подмножества     
12. Свойства нечетких отношений       
 12.1. Свойства нечетких бинарных отношений     
 12.2. Декомпозиция нечетких отношений     
 12.3. Транзитивное замыкание нечетких отношений    
 12.4. Нечеткие отношения предпорядка     
 12.5. Отношение подобия        
 12.6. Подотношение подобия в нечетком предпорядке    
 12.7. Антисимметрия        
 12.8. Нечеткие отношения порядка     
 12.9. Отношения различия        
 12.10. Отношения сходства       
 12.11. Некоторые свойства отношений подобия и сходства   
 12.12. Некоторые свойства нечетких отношений совершенного порядка
Литература    

Цена: 107,00 грн.  Заказать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Информациология.Общая теория информации / Кононюк А.Е. – Кн. 3. – К.: Освіта України, 2011. – 412 с.

В настоящей работе в последовательной систематизированной форме излагаются основы информациологии как всеобъемлющей теории о естественной и искусственной информации – информации природы Вселенной и информации, созданной человеком. Дается формализация понятий информации и информационных процессов как абстрактных понятий познания и формализация самой теории информациологии. Концепция информациологии дается в аспекте социальной и природной значимости информации для отдельного человека, коллектива и общества в целом, а также – в свете информационного единства человека и природы, единства всех форм и типов информации, всех процессов информационного взаимодействия, процессов самоинформацизации Вселенной и процессов социальной (государственной) информатизации. Изложены методологические основы информациологии, базирующиеся на фундаментальном принципе информациологического подхода, на системном сочета¬нии интеграционного и дифференцированного подходов к исследованию. Монография может быть полезной для людей самых различных специальностей – филологов, информациологов, математиков, лингвистов, правоведов, методистов, преподавателей ВУЗов, научных работников, магистров, аспирантов, докторантов, всех, кто интересуется проблемами информации, информатики, информатизации и информациологии в целом.

Оглавление

13. Количественная оценка информации     
 13.1. Еще раз о понятии «информация»     
 13.2. Энтропия как мера неопределенности  выбора   
 13.3. Количествення оценка информации     
 13.4. Безусловная энтропия  и ее свойства     
 13.5. Условная энтропия      
 13.6. Энтропия объединения     
 13.7. Энтропия непрерывного источника информации    
 13.8. Количество информации как мера снятой неопределенности
 13.9. Энтропия как мера неупорядоченности статистических форм движения
 13.10. Информация как мера упорядоченности статистических форм движения
 13.11. Развитие — накопление информации
14. Вычисление энтропии для частных случаев
 14.1. Асимптотическая эквивалентность неравновероятных возможностей равновероятным
 14.2. Асимптотическая равновероятность и энтропийная устойчивость
 14.3. Определение энтропии непрерывной случайной величины
 14.4. Свойства энтропии в обобщенной версии  
 14.5. Энтропия отрезка стационарного дискретного процесса и удельная энтропия
 14.6. Энтропия марковской цепи 
 14.7. Удельная энтропия части компонент дискретного марковского процесса и условного марковского процесса    
 14.8. Энтропия гауссовых случайных величин    
 14.9. Энтропия стационарной последовательности. Гауссова последовательность
 14.10. Энтропия случайных процессов в непрерывном времени 
 14.11. Энтропия гауссового процесса в непрерывном времени  
 14.12. Энтропия точечного случайного процесса   
 14.13. Энтропия дискретного марковского процесса в непрерывном времени      
 14.14. Энтропия диффузионных марковских процессов  
 14.15. Энтропия комбинированного марковского процесса, условного процесса и части компонент марковского процесса
 14.15  Oценкa нечеткости. Нечеткая энтропия   
 14.16. Исспользование энтропийных и  информационных характеристик при исследовании систем
15. Основы методологии информационного анализа систем 
 15.1. Информационный анализ некоторых систем   
 15.2. Объективная упорядоченность статистической системы и информация, извлеченная из ее наблюдений
 15.3. Информационно-системный анализ
 15.4. Становление вероятностных представлений (исторический обзор)
 15.5. Вероятностные зависимости как отражение объективных свойств материальных истем
 15.6. Диалектическая природа вероятностного анализа 
16. Диалектика случайных и детерминированных связей в эволюционных процессах
 16.1. Уточнение понятия развития в терминах теории информации 273
 16.2. Пример соотношения случайных и детерминированных связей: язык
 16.3. Общие свойства эволюционных процессов  
 16.4. Общие статистические закономерности эволюции
 16.5. Две точки зрения на связь информации и энтропии  
 16.6. Диалектика случайных и детерминированных связей  
 16.7. Причины случайностей     
 16.8. Непредсказуемость стохастичых процессов и познаваемость материальных явлений        
Приложение          
Литература
 

Цена: 107,00 грн.  Заказать

 

 

 

 

 

 

12. Информациология.Общая теория информации / Кононюк А. Е. – Кн. 4. – К.: Освіта України, 2011.

В настоящей работе в последовательной систематизированной форме излагаются осно¬вы информациологии как всеобъемлющей теории о естественной и искусственной информации – информации природы Вселенной и информации, созданной человеком. Дается формализация понятий информации и информационных процессов как абстрактных понятий познания и формализация самой теории информациологии. Концепция информацио¬логии дается в аспекте социальной и природной значимости информации для отдельного человека, коллектива и общества в целом, а также – в свете информационного единства человека и природы, единства всех форм и типов информации, всех процессов информационного взаимодействия, процессов самоинформацизации Вселенной и процессов социальной (государственной) информатизации. Изложены методологические основы информациологии, базирующиеся на фундаментальном принципе информациологического подхода, на системном сочета¬нии интеграционного и дифференцированного подходов к исследованию. Монография может быть полезной для людей самых различных специальностей – филологов, информациологов, математиков, лингвистов, правоведов, методистов, преподавателей ВУЗов, научных работников, магистров, аспирантов, докторантов, всех, кто интересуется проблемами информации, информатики, информатизации и информациологии в целом.

Цена: 107,00 грн.  Заказать

13. Информациология. Общая теория информации / Кононюк А. Е. – Кн. 5. – К.: Освіта України, 2011.

В настоящей работе в последовательной систематизированной форме излагаются осно¬вы информациологии как всеобъемлющей теории о естественной и искусственной информации – информации природы Вселенной и информации, созданной человеком. Дается формализация понятий информации и информационных процессов как абстрактных понятий познания и формализация самой теории информациологии. Концепция информацио¬логии дается в аспекте социальной и природной значимости информации для отдельного человека, коллектива и общества в целом, а также – в свете информационного единства человека и природы, единства всех форм и типов информации, всех процессов информа¬ционного взаимодействия, процессов самоинформацизации Вселенной и процессов социальной (государственной) информатизации. Изложены методологические основы информациологии, базирующиеся на фундаментальном принципе информациологического подхода, на системном сочетании интеграционного и дифференцированного подходов к исследованию. Монография может быть полезной для людей самых различных специально¬стей – филологов, информациологов, математиков, лингвистов, правоведов, методистов, преподавателей ВУЗов, научных работников, магистров, аспирантов, докторантов, всех, кто интересуется проблемами информации, информатики, информатизации и информациологии в целом.

  Заказать

14. Информациология.Общая теория информации / Кононюк А.Е. – Кн. 6. – К.: Освіта України, 2011.

В настоящей работе в последовательной систематизированной форме излагаются осно¬вы информациологии как всеобъемлющей теории о естественной и искусственной информации – информации природы Вселенной и информации, созданной человеком. Дается формализация понятий информации и информационных процессов как абстрактных поня¬тий познания и формализация самой теории информациологии. Концепция информациологии дается в аспекте социальной и природной значимости информации для отдельного человека, коллектива и общества в целом, а также – в свете информационного единства человека и природы, единства всех форм и типов информации, всех процессов информационного взаимодействия, процессов самоинформацизации Вселенной и процессов социальной (государственной) информатизации. Изложены методологические основы информациологии, базирующиеся на фундаментальном принципе информациологического подхода, на системном сочета¬нии интеграционного и дифференцированного подходов к исследованию. Монография может быть полезной для людей самых различных специально¬стей – филологов, информациологов, математиков, лингвистов, правоведов, методистов, преподавателей ВУЗов, научных работников, магистров, аспирантов, докторантов, всех, кто интересуется проблемами информации, информатики, информатизации и информациологии в целом.

  Заказать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Основы научных исследований (общая теория эксперимента) /       Кононюк А. Е. – Кн. 1. К.: 2010. – 508с.
   
   Серия книг посвящена основам научного исследования, методы которых  широко используются в экспериментальных  исследованиях. Подробно рассмотрена техника факторного планирования эксперимента. Особое внимание уделено вопросам интерпретации результатов эксперимента и проверки правильности исходных предпосылок, приемам планирования в  лабораторных и промышленных условиях, в том числе блочному планированию. Изложение сопровождается детальным анализом большого числа практических примеров.
  Монография рассчитана на магистров, аспирантов, докторантов и других научных работников различного профиля.

Содержание

Предисловие         
Введение          
1.Творчество и научные исследования      
1.1. Основные понятия и определения      
1.2. О научном исследовании       
1.3Методология теоретических и экспериментальныхисследований
 1.3.1. Законы и формы мышления  (мышление, понятие, абстракция) 
 1.3.2. Законы и формы мышления (сравнение, индукция и дедукция, анализ и синтез)
 1.3.3. Законы и формы мышления  (обобщение, аналогия,гипотеза)  
 1.3.4. Методология исследований      
 1.3.5. Задачи теоретических исследований     
1.4. Цель и предмет исследования      
 1.4.1. Цель исследования       
 1.4.2. Предмет исследования      
1.5. Рабочая гипотеза        
1.6. Особенности исследования  непрерывных процессов   
 1.6.1. Постановка задач исследования сложных процессов  
 1.6.2. Основные цели и задачи процесса исследования  технологических систем
1.7. Введение в методы исследования      
 1.7.1. Измерения и отметки       
 1.7.2. Точность измерений       
 1.7.3. Наблюдени       
 1.7.4. Поисковые опыты       
 1.7.5. Основные опыты       
 1.7.6.  Определение общего количества опытов     
2. Погрешности измерений и устройств     
2.1. Погрешности измерений       
 2.1.1. Измеряемые сигналы       
 2.1.2. Погрешности измерений      
 2.1.3. Случайные погрешности     
 2.1.4. Числовые характеристики     
 2.1.5. Нормальный закон распределения    
 2.1.6. Закон равномерной плотности распределения  
 2.1.7. Композиции законов распределения.Правила суммирования случайных   погрешностей
 2.1.8. Зависимые и независимые случайные величины. Корреляция случайных погрешностей
 2.1.9.Определение законов распределения случайных величин
 2.1.10. Числовые характеристики статистического распределения
 2.1.11. Проверка правдоподобия гипотезы о соответствии статистического закона теоретическому
 2.1.12. Погрешности косвенного измерения  
 2.1.13.Промахи        
 2.1.14. Систематические погрешности.  Оценка Неисключенного остатка
 2.1.15.Запись результата измерения     
2.2. Погрешности измерительных устройств при неизменном во времени значении измеряемой величины
 2.2.1.Структурные схемы измерительных устройств  
 2.2.2. Характеристики преобразователей     
 2.2.3. Погрешности преобразователей. Аддитивная и Мультипликативная составляющие      
 2.2.4. Частные погрешности.  Причины их возникновения и законы распределения
 2.2.5.Методические погрешности      
 2.2.6. Суммирование частных погрешностей     
 2.2.7. Нормирование погрешностей измерительных устройств  
2.3. Погрешности измерительных устройств при изменении значении измеряемой величины во времени
 2.3.1.Понятие динамической погрешности    
 2.3.2. Представление измеряемых сигналов стандартизованными воздействиями
 2.3.3. Реакция измерительных устройств на синусоидально изменяющийся входной сигнал
 2.3.4. Реакция измерительных устройств на единичную функцию и δ-функцию
 2.3.5. Связь между переходными, импульсными и частотными характеристиками измерительных устройств
 2.3.6. Реакция измерительного устройства на линейно-возрастающую во времени функцию
 2.3.7. Оценка точности воспроизведения измерительными устройствами изменяющихся во времени сигналов
 2.3.8. Случайные сигналы и их характеристики    
 2.3.9. Реакция измерительных устройств на случайные возмущения. Характеристики точности
 2.3.10. Определение динамических свойств измерительных устройств с помощью моделей-аналогов
3. Параметры, факторы, модели объектов исследования  
3.1. Параметры оптимизации       
 3.1.1. Виды параметров  оптимизации     
 3.1.2. Требования  к параметру  оптимизации    
 3.1.3. Задачи с несколькими выходными параметрами    
3.2. Обобщенный параметр оптимизации     
 3.2.1. Способы построения обобщенного  отклика   
 3.2.2.  Шкала желательности ( предпочтительности)   
 3.2.3. Преобразование частных откликов в частные функции желательности
 3.2.4. Обобщенная функция желательности     
3.3.Факторы         
 3.3.1. Определение фактора      
 3.3.2. Требования, предъявляемые к факторам при планировании эксперимента
 3.3.3.   Требования к совокупности факторов    
3.4. Выбор модели      
 3.4.1. Модели объектов исследования     
 3.4.2. Шаговый принцип      
 3.4.3. Полиномиальные модели     
4. Основные методы планирования экстремального Эксперимента
4.1. Сущность теории планирования эксперимента    
4.2. Принятие решений перед планированием эксперимента   
4.3. Корреляционный анализ       
 4.3.1. Понятие о корреляции      
 4.3.2. Линейная корреляция      
 4.3.3. Нелинейная корреляция      
 4.3.4. Множественная линейная корреляция   
 4.3.5  Корреляционные (регрессионные) уравнения   
 4.3.6. Ранговая корреляция       
4.4. Дисперсионный анализ       
 4.4.1.Однофакторный дисперсионный анализ    
 4.4.2. Двухфакторный дисперсионный анализ    
 4.4.3. Дисперсионный анализа при использовании схемы латинского квадрата.     
4.5.  Регрессионный анализ       
 4.5.1. Метод наименьших квадратов (МНК)   
 4.5.2.  Статистический   анализ   уравнения   регрессии   
 4.5.3.Матричный подход к регрессионному анализу   
 4.5.3.1. Метод наименьших квадратов для одного фактор.  
 4.5.3.2. Некоторые операции над матрицами    
 4.5.3.3. Обобщение метода наименьших квадратов на многофакторный  линейный случай
 4.5.3.4. Статистический анализ      
 4.5.3.5. Взвешенный метод наименьших квадратов и статистический анализ
 4.5.3.6. Критерии оптимальности планов     
 4.5.4. Построение регрессионной модели     
 4.5.4.1. Выбор модели       
 4.5.4.2. Эксперимент       
 4.5.4.3. Вычисление оценок коэффициентов модели   
 4.5.4.4. Проверка модели на адекватность    
 4.5.4.5. Упрощение     модели      
 4.5.4.6. Точность регрессионной модели     
Приложения          
Список литературы

Цена: 107,00 грн.  Заказать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Основы научных исследований (общая теория эксперимента) /       Кононюк А. Е. – Кн. 2. К.: 2010. – 452 с.
 
Серия книг посвящена основам научного исследования, методы которых  широко используются в экспериментальных  исследованиях. Подробно рассмотрена техника факторного планирования эксперимента. Особое внимание уделено вопросам интерпретации результатов эксперимента и проверки правильности исходных предпосылок, приемам планирования в  лабораторных и промышленных условиях, в том числе блочному планированию. Изложение сопровождается детальным анализом большого числа практических примеров.
  Монография рассчитана на магистров, аспирантов, докторантов и других научных работников различного профиля.

Содержание

5. Полный факторный эксперимент типа 2k     
5.1. Свойства полного факторного эксперимента типа 2k   
5.2. Полный факторный эксперимент и математическая модель  
5.3. Двухфакторный эксперимент с двумя уровнями для каждого фактора
 5.3.1. Факторное представление     
 5.3.2. Алгоритм Йетса вычисления эффектов в факторном эксперименте типа 22  
 5.3.3. Интерпретация факторных экспериментов при наличии взаимодействий
5.4. Двухфакторный эксперимент с тремя уровнями для каждого фактора
 5.4.1. Пример, когда уровни обоих факторов выражаются численно
 5.4.2. Стандартные вычисления в планах 32    
 5.4.3. Одноячеечное взаимодействие     
 5.4.4. Простой способ вычисления и интерпретации взаимодействий ALBQ, AQBL И AQBQ
 5.4.5. Критерий Тьюки мультипликативной неаддитивности  
 5.4.6. Критерий «глазного яблока» для взаимодействия   
 5.4.7. Эксперимент 32 без повторений при исследовании загрязнения воздуха
 5.4.8. Эксперимент 32 с дискретными факторами  
 5.4.9. Эксперимент 32 с одним непрерывным и одним дискретным факторами
5.5. Трехфакторные эксперименты без повторений с факторами на двух уровнях
 5.5.1.  Пример применения плана 23     
 5.5.2.  Алгоритм Йетса для эксперимента 23    
 5.5.3. Предварительная интерпретация результатов эксперимента 23
 5.5.4. Обратный алгоритм Йетса      
 5.5.5. Интерпретация в случае, когда один фактор дискретный
 5.5.6. Интерпретация в случае, когда все факторы непрерывные 
 5.5.7. Линии равных значений стандартной ошибки Y   
 5.5.8. Способ проверки вычислений по алгоритму Йетса для эксперимента 2Р
 5.5.9. Интерпретация эксперимента 23     
 5.5.10. Одно аномальное наблюдение в эксперименте 23+0  
 5.5.11. Разбиение эксперимента 23 на блоки    
 5.5.12. Дисперсия линейных функций некоррелированных случайных переменных
5.6. Алгоритмы полного факторного эксперимента(ПФЭ) первого порядка
 5.6.1. Алгоритм полного факторного эксперимента на двух уровнях с равным числом   параллельных опытов
 5.6.2. Алгоритм ПФЭ с параллельными опытами в одной точке факторного пространства
 5.6.3. Алгоритм ПФЭ при неравном числе параллельных опытов 
 5.6.4. Алгоритм ПФЭ с расчетом коэффициентов взаимодействий факторов
5.7. Факторный эксперимент второго порядка
 5.7. 1. Алгоритм ортогонального плана второго поряд¬ка (ЦКОП) 
 5.7.2. Алгоритм ротатабельности плана второго по¬рядка (ЦКРП) 
5.8. Большие двумерные таблицы      
 5.8.1. План Йетса 7×4       
 5.8.2. План Дэвиса 5×3×4      
 5.8.3. План Шеффе 8×5       
 5.8.4. План Фишера 6×5×2 на ячмене     
 5.8.5. План Фистера 33×31        
 5.8.6. Обобщение на анализ сбалансированных данных   
 5.8.7. Частичное дублирование двумерных таблиц   
6. Дробный факторный эксперимент      
6.1. Разбиение факторных планов на блоки     
 6.1.1. Простейшее разбиение на блоки; план 22 с блоками по два опыта
 6.1.2. План 23 с разбиением на блоки    по четыре и два опыта  
 6.1.3. План 24 с разбиением на блоки по два, четыре и восемь опытов
 6.1.4. Разбиение на блоки плана 25      
 6.1.5. Разбиение плана 32 на блоки по два и три опыта   
6.2.  Минимизация числа опытов      
6.3. Дробная реплика        
 6.3.1. Дробные части планов 2k      
 6.3.2. Некоторые простейшие дробные реплики    
 6.3.3. Полуреплика 23-1       
 6.3.4. Полуреплика 24-1       
6.4. Выбор полуреплик.  Генерирующие соотношения и определяющие контрасты
6.5. Выбор 1/4-реплик        
6.6. Реплики большой дробности      
6.7. Последовательности дробных реплик      
 6.7.1. Простейшие дополнения дробных планов 23-1III  и 24-1IV  
 6.7.2. Дополнение плана  28-4IV     
6.8. Планы, робастые к дрейфам      
 6.8.1. Простейшие планы, робастные к дрейфу     
 6.8.2. Робастные к дрейфам планы 22+1//8 и 24-7//8  
6.9. Планы с группировкой данных      
 6.9.1. Группировка с расслоенной выборкой    
 6.9.2. Планы расщепленных делянок     
 6.9.3. Дробные факторные планы типа 2p-q с расщепленными делянками
6.10. Двухуровневые факторные планы с расщепленными делянками 
7. Планирование, подготовка и проведение эксперимента    
7.1.  Методология и классификация экспериментальных Исследований 
7.2. Планирование эксперимента      
7.3. Подготовка к опытам       
7.4. Анкета для сбора априорной информации    
7.5. Реализация плана эксперимента      
7.6. Ошибки параллельных опытов      
7.7. Дисперсия параметра оптимизации     
7.8. Проверка однородности дисперсий     
7.9.Рандомизация        
7.10. Разбиение матрицы типа 2к на блоки     
7.11. Использование алгоритмов отсеивания для выделения существенных факторов
8. Обработка экспериментальных данных     
8.1. Задача обработки опытных данных     
8.2.  Нахождение функциональных связей      
8.3. Анализ опытных данных       
8.4. Выражение опытных закономерностей  формулами   
8.5. Установление степени взаимной связи между явлениями  
9. Другие методы обработка экспериментальных данных   
9.1. Анализ периодических колебаний      
9.2. Метод факторного эксперимента при исследовании компонентных систем
9.3. Методы идентификации при получении математических моделей процессов
9.4. Примеры применения методов идентификации 
9.5. Метод исследования формальной кинетики в непрерывных технологических процессах       
9.6. Примеры исследования формальной кинетики технологических процессов
Приложения         
Список литературы   

Цена: 107,00 грн.  Заказать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Основы научных исследований (общая теория эксперимента) /    Кононюк А. Е. – Кн. 3. К.: 2010. – 456 с.

   Данная работа, состоящая из четырех книг, посвящена основам научного исследования, методы которых  широко используются в экспериментальных  исследованиях. Подробно рассмотрена техника факторного планирования эксперимента. Особое внимание уделено вопросам интерпретации результатов эксперимента и проверки правильности исходных предпосылок, приемам планирования в  лабораторных и промышленных условиях, в том числе блочному планированию. Изложение сопровождается детальным анализом большого числа практических примеров.
  Работа рассчитана на магистров, аспирантов, докторантов и других научных работников различного профиля.

Содержание

10. Методы оптимизации в планировании эксперимента   
 10.1. Интерпретация результатов     
 10.2. Принятие решений после построения модели процесса  
 10.3. Построение интерполяционной формулы. Линейная модель неадекватна
 10.4. Движение по градиенту      
 10.5. Расчет крутого восхождения     
 10.6. Реализация мысленных опытов     
 10.7. Крутое восхождение эффективно     
 10.8. Крутое восхождение неэффективно     
 10.9. Многоцелевая (многокритериальная) оптимизация  
11. Другие методы оптимизации в планировании  єксперимента 
 11.1. Симплекс-планирование      
 11.2. Метод канонического преобразования и анализа поверхности отклика
 11.3. Оптимизация свойств многокомпонентных материалов  
12. Оптимизация испытаний в производственных условиях  
 12.1. Эволюционное планирование     
 12.2. Производственные испытания как этап производства  
 12.3. Методы  минимизации продолжительности производственных испытаний
 12.4.  Регрессионно – временные модели     
13. Примеры решения задач оптимизации  при планировании эксперимента и классификация экспериментальных планов
 13.1. Пример оптимизации параметров экстракционного разделения циркония и графия трибутилфосфатом
 13.2. Пример оптимизации свойств многокомпонентного материала
 13.3. О классификации экспериментальных планов   
14. Оптимальные планы выполнения эксперимента
 14.1. Логика понятия эффективного эксперимента   
 14.2. Формализация  эффективногоэксперимента   
 14.3. Критерий оптимальности планов     
 14.4. Выбор оптимальных планов для полиномиальных Моделей  
 14.5. Оптимальность в планировании эксперимента для дискретных переменных
 14.6. Выбор оптимальной стратегии в динамических задачах  
 14.7. Критерии оптимальности в отсеивающих экспериментах 
15. Методы поиска новых научных и технических решений  
 15.1. Эвристика как наука       
 15.2. Коллективное творчество     
 15.3. Морфологический анализ. Программное решение технических задач
 15.4. Ассоциативные методы      
 15.5. Метод контрольных вопросов    
 15.6. Синектика        
 15.7.Комплексный метод поиска новых технических решений  
 15.8.  Операторы        
 15.9 Массивы информации      
16. Информационный поиск, оформление и представление результатов научно-исследовательских работ
 16.1. Источники научно-технической информации    
 16.2. Универсальная десятичная классификация
источников информации        
 16.3. Информационный поиск      
 16.4. Источники научно-технической информации   
 16.5. Патентный поиск       
 16.6. Технические средства поиска информации    
 16.7. Оформление и представление результатов научно-исследовательских работ
Приложения         
Список литературы

 Заказать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Основы научных исследований (общая теория эксперимента) /       Кононюк А. Е. – Кн.4.  К.: 2010. – 420 с.
  
 Данная работа, состоящая из четырех книг, посвящена основам научного исследования, методы которых  широко используются в экспериментальных  исследованиях. По¬дробно рассмотрена техника факторного планирования эксперимен¬та. Особое внимание уделено вопросам интерпретации результатов эксперимента и проверки правильности исходных предпосылок, приемам планирования в  лабораторных и промышленных условиях, в том числе блочному планированию. Из¬ложение сопровождается детальным анализом большого числа прак¬тических примеров.
  Работа рассчитана на магистров, аспирантов, докторантов и других научных работников различного профиля.

Содержание

17. Автоматизированные системы научных исследований средства реализации процессов исследования и формирования научных рекомендаций      
17.1. Общая теория систем и ее связь (взаимодействие) с общей теорией эксперимента
17.2. Обобщенная структура системы научных исследований  
18. Анализ и оценка свойстви поведения систем научных исследований
18.1. Внешние и внутренние воздействия
18.2. Принцип экспериментального изучения случайных полей 
18.3. Оценки эффективности изучения нестационарного процесса  
18.4. Оценка качества систем научных исследований, совершенствующихся в процессе испытаний  
19. Математичекое моделирование систем научных исследований
19.1. Математичекое моделирование систем научных исследований рядом Винера
19.2. Моделирование систем научных исследований сетями Петри
19.3. Анализ и синтез систем научных исследований  
19.4. Определение ядер Винера методом взаимной корреляции  
20. Основы построения автоматизированных систем научных исследований (АСНИ)
20.1. Цели создания и функции АСНИ    
20.2.  Классификация АСНИ      
20.3. Основные принципы построения АСНИ    
20.4. Комплекс средств обеспечения АСНИ      
21. Лингвистическое обеспечение АСНИ     
21.1. Назначение, классификация языков исследования и требование к ним
21.2. Представление языков с помощью формальных грамматик  
21.3. Входные языки         
21.4. Диалоговые языки         
21.5. Средства разработки и поддержки языков исследования   
22. Информационное обеспечение АСНИ      
22.1. Определения, состав и общие требования к информационному обеспечению АСНИ
22.2. Принципы построения системы инфорационного обеспечения 
22.3.Типы и модели данных       
22.4. Реляционная модель данных       
22.5. Сетевая модель данных      
22.6. Иерархическая модель данных     
22.7. Проектирование данных        
22.8. Архитектура автоматизированных банков данных  
22.9. Система управления базами данных (СУБД)    
22.10. Целостность и сохранность баз данных    
22.11. Организация данных по типовым научным рекомендациям и элементам
22.12. Рекомендации по проектированию информационного обеспечения
23. Автоматизированная система обработки данных – обслуживающая подсистема АСНИ
23.1. Общая характеристика АСОД      
23.2. Критерии эффективности АСОД      
23.3. Аналитическая модель       
23.4. Нормирование работ в системе      
23.5. Определение оптимальной последовательности работ   
23.6. Планирование работы вычислитедьного участка  
24. Техническое обеспечение АСНИ       
24.1. Общие требования        
24.2. Состав, структура и классификация технических
средств АСНИ          
24.3. Центральные вычислительные конмплексы АСНИ    
Приложение          
Список литературы

 Заказать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Консалтинтология. Общая теория консалтинга. Кн. 1. / Кононюк А. Е. – К.: «Освіта України», 2010. – 448 с.

Настоящая работа посвящена вопросам развития общей теории консалтинга с использованием научных методов формирования рекомендаций для решения задач консультируемых проблем. Сформулированы основные положения построения автоматизированных консультационных процессов. Рассмотрены принципы построения систем автоматизированного консультирования (САК). С позиций пользователя (лица, формирующего рекомендации) изложены основные положения, связанные с разработкой, исследованием и реализацией сформированных рекомендаций по решению задач консультируемых проблем различных проблемных областей.
Книга предназначена для научных работников, магистров, аспирантов, докторантов соответствующих специальностей.

Содержание

Предисловие         
Введение          
1. Общая характеристика теории консалтинга
    
1.1. Базовые понятия и определения, используемые в общей теории консалтинга
1.2. Системный подход в консалтинге и понятия, его определяющие
1.3. Общенаучный подход при формировании общей теории консалтинга с учетом системных требований
 1.3.1. Основные характеристики системности в общей теории консалтинга
 1.3.2. Консалтинтология - наука о консалтинге     
 1.3.3.  Системные характеристики общей теории консалтинга. 
 1.3.3.1.  Этапы обновления знания о консалтинге    
 1.3.4. Роль математики в общей теории консалтинга  
 1.3.5. Роль вычислительной техники в общей теории Консалтинга
1.4. Классификация объектов и процессов, исследуемых в общей теории консалтинга
 1.4.1. Введение в научную классификацию     
 1.4.2. Место классификации в теории консалтинга    
 1.4.3. Таксономия и мерономия       
 1.4.4. От логики к практике классификации    
 1.4.5. Место естественного консультационного образования (структуры) среди классификаций
 1.4.6. Классы консультируемых проблем, понятия большой и сложной консультируемойпроблемы                                                                                       1.4.7. Классификация консалтинговых услуг                                                        1.4.8. Международная классификация консалтинговых услуг   
 1.4.9. Классификация консультационных организаций     
 1.4.9.1. Проблема построения   классификации консультационных организаций       
 1.4.9.2. Характеристика сложных консультационных организаций 
 1.4.10. Классификация консультационных методов решения консультационных задач        
 1.4.10.1. Классификация консультационных задач   
 1.4.10.2. Метод микроподхода      
 1.4.10.3. Метод макроподхода      
 1.4.10.4. Метод физического моделирования   
 1.4.10.5. Метод математического моделирования    
 1.4.10.6. Метод имитационного моделирования    
 1.4.11. Классификация консультационных процессов    
 1.4.11.1. Представление процессов     
 1.4.11.2. Классификация архитектуры консультационных процессов 
 1.4.11.3. Классификация математических моделей консультационного процесса      
1.5. Классификация систем автоматизированного консультирования 
 1.5.1. Общие сведения об эргатических системах,  как системах автоматизированного консультирования     
 1.5.2. Классификация эргатических консультационных систем по количеству операторов       
 1.5.3. Классификация эргатических консультационных систем по виду связи специалиста-оператора с консультируемой  проблемой  
 1.5.4 Классификация эргатической консультационной системы по степени непрерывности участия оператора в ее работе  
1.6. Основные этапы  и процедуры консалтингового проекта  
1.7. Консультационный процесс решения задач консультируемых проблем
1.8. Задачи консультирования и требования к консультанту  
 1.8.1. Постановка и формулирование консультационной задачи.  
 1.8.2. Требования к образу консультанта     
 1.8.3. Партнерские отношения «клиент-консультант»   
2. Цели, задачи, методы поиска и формирования рекомендаций  
2.1. Цель консультирования       
2.2. Консультационные задачи       
 2.2.1. Консультационные задачи и противоречия   
 2.2.2. Система правил решения консультационных задач (СПРКЗ) 
 2.2.3.     Базовые задачи общей теории консалтинга   
2.3. Методы поиска и формирования рекомендаций    
 2.3.1. Классификация методов консультирования   
 2.3.2. Синектика        
 2.3.3. «Мозговая атака»       
 2.3.4. Вариантный синтез       
 2.3.5. Морфологический анализ      
 2.3.6. Метод контрольных вопросов     
 2.3.7. Стратегия семикратного поиска. Метод гирлянд, случайностей и ассоциаций
2.4. Обобщенный эвристический метод формирования Рекомендаций
 2.4.1. Вводные замечания       
 2.4.2. Структура и процедура метода    
 2.4.3.Описание функций консультируемых проблем и их элементов 
 2.4.4. Информационная база      
 2.4.5. Метод эвристических приемов     
 2.4.6. Разработка и использование специализированных эвристических методов
2.5. Обобщенный алгоритм формирования рекомендаций  
2.6. Автоматизированный синтез рекомендаций с использованием функциональных элементов
2.7.Выбор критериев оптимальности при формировании рекомендаций 
2.8. Методы задания предпочтения на множестве частных Критериев  
2.9. Процедура автоматизированного синтеза формирования рекомендаций
 2.9.1. Программная генерация вариантов    
 2.9.2. Запрещенные ветви       
 2.9.3. Ограничения заказчика (клиента)     
 2.9.4. Синтаксис и семантика синтеза    
 2.9.5. О качестве прождаемых рекомендаций    
2.10. Оптимальность при нескольких критериях    
 2.10.1. Целевые функции заказчика     
 2.10.2. Оптимальность по Парето      
2.11. Методы сокращенного перебора      
 2.11.1. Влияние запрещенных ветвей     
 2.11.2. Сокращение перебора и априорные сведения   
 2.11.3. Особые свойства пространства параметров    
 2.11.4. Эвристики        
 2.11.5. Текущие оценки      
 2.11.6. Случайный поиск       
 2.11.7. Структурирование проблемы и рекомендации   
2.12. Выбор рациональных вариантов формируемых рекомендаций

Цена: 85,00 грн.  Заказать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Консалтинтология. Общая теория консалтинга. Кн. 2. / Кононюк А. Е. – К.: «Освіта України», 2010.

Настоящая работа посвящена вопросам развития общей теории консалтинга с использованием научных методов формирования рекомендаций для решения задач консультиру-емых проблем. Сформулированы основные положения построения автоматизированных консультационных процессов. Рассмотрены принципы построения систем автоматизированного консультирования (САК). С позиций пользователя (лица, формирующего рекомендации) изложены основные положения, связанные с разработкой, исследованием и реализацией сформированных рекомендаций по решению задач консультируемых проблем различных проблемных областей.
Книга предназначена для научных работников, магистров, аспирантов, докторантов соответствующих специальностей.

Содержание

3. Консультационный процесс, его мамематические модели и его моделирование. Консультационные алгоритмы    
3.1. Основные понятия и определения     
3.2. Формальное писание и преобразование консультационных
процессов           
 3.2.1. Исчисление высказываний как язык описания процессов 
 3.2.2. Исчисление предикатов как язык описания консультационных процессов    
 3.2.2.1. Введение в исчисление предикатов    
 3.2.2.2.Адаптация в консультационном процессе логического вывода
 3.2.3.3. Логические алгоритмы формирования рекомендаций по планированию поведения робота
 3.2.2.4. Алгоритмы распознавания ситуаций    
 3.2.2.5. Моделирование внешней среды    
 3.2.2.6. Алгоритмы построения программных движений  
  3.2.2.7. Алгоритмы адаптивного управления движением  
 3.2.3. Описанин консультационных процессов сетями Петри  
 3.2.3.1. Сети Петри и их модификация     
 3.2.3.2. Консультационные процессы и их формализованное описание
  3.2.3.3. Обобщенная сеть Петри для описания неавтономного консультационного процесса
 3.2.3.4. Получение правильного управляющего процесса  
 3.2.3.4.1. Граф достижимых маркировок сети Петри   
 3.2.3.4.2. Влияние структуры процесса на наличие тупиковых состояний
 3.2.3.4.3. Тупиковые состояния, вызываемые разделением функциональных ресурсов
3.3. Консультационные алгоритмы и языки их описания  
 3.3.1. Последовательный консультационный алгоритм и его свойства
 3.3.1.1. Логические схемы алгоритмов     
 3.3.1.2. Матричные схемы алгоритмов и их связь
с логическими схемами. Понятие о граф-схемах    
 3.3.2. Преобразование логических схем алгоритмов   
 3.3.2.1. Минимизация числа логических условий   
 3.3.2.2. Учет распределения сдвигов при минимизации ЛСА
 3.3.3. Объединение ЛСА      
 3.3.4. Описание параллельных консультационных алгоритмов  
 3.3.5. Переход от правильного консультационного процесса к консультационному алгоритму     
3.4. Реализация консультационного алгоритма   
 3.4.1. Принципы реализации параллельного консультационного алгоритма
 3.4.2. Многопрограммное управление     
 3.4.3. Преобразование консультационного алгоритма при его
реализации в многопрограммной САК
 3.4.4. Программно-аппаратурная реализация консультационного алгоритма
3.5. Элементы теории марковских процессов   
 3.5.1. Постранство состояний. Эволюция системы   
 3.5.2. Маркоский процесс. Цепи Маркова     
 3.5.3. Классификация состояний      
 3.5.4. Предельный вектор      
 3.5.5. Отображение марковской цепи в виде графа   
 3.5.6. Примеры применения теории цепей Маркова   
 3.5.7. Асимптотическое  поведение  неэргодических систем  
 3.5.8. Применение теории марковских цепей для оценки эффективности консультруемых проблем        
3.6. Введение в системы массового обслуживания    
4. Консультационные процессы формирования отимальных рекомендаций
4.1. Основные компоненты консультационных процессов формирования рекомендаций         
4.2. Процесс формирования рекомендаций как совокупность консультационных операций       
4.3. Структура автоматизированного консультационного
процесса на базе консультационных модулей     
4.4. Методы задания предпочтения на множестве частных
критериев качества        
 4.4.1. Постановка задачи      
 4.4.2. Измерение критериев и выбор шкал    
 4.4.3. Поиск схемы оценки формируемых и сформированных рекомендаций         
 4.4.4. Критерий качества в условаях неопределенности и риска 
 4.4.5. Критерий качества в условиях определенности   
 4.4.6. Экономическая форма критерия качества   
 4.4.7. Сравнение форм критериев качества    
4.5. Методы ранжирования факторов по их важности   
 4.5.1. Аналитические методы      
 4.5.2. Определение коэффициентов важности факторов однородной группой экспертов
 4.5.3. Согласованность мнений экспертов   
 4.5.4. Определение коэффициентов важности факторов неоднородной группой экспертов         
 4.5.5. Учет компетентности экспертов     
4.6. Структура комплекса моделей для оценки рекомендаций  
 4.6.1. Задачи, возникающие при построении моделей оценки рекомендаций       
 4.6.2. Функциональные взаимосвязи консплекса моделей оценки рекомендаций   
 4.6.3. Построении моделей оценки степени достижения цели консультирования и критериальных оценок и их исследование  
  4.6.4. Построение модели консультационного процесса для формирования рекомендации и ее исследование
 4.6.5.Построение модели правила выбора ЛФР и ее исследование 
 4.6.6. Критерии адекватности моделей использования повторяющихся рекомендаций поведению системы      
4.7. Построение моделей целей консультирования и критериального оценивания консультируемой проблемы     
 4.7.1. Интерактивные процедуры и построение моделей для оценки рекомендаций
 4.7.2. Процедуры интерактивного отображения
дерева целей консультирования и его структуры    
 4.7.3. Цели консультирования и предпочтения ЛФР   
 4.7.4. Примеры интерактивной процедуры построения модели цели консультирования
 4.7.5. Основные положения теории полезности    
 4.7.6. Методы оценки аддитивных ценностей (рекомендаций) и построения функции полезности рекомендаций
 4.7.7. Оценка различных структур и параметров модели  
 4.7.8. Пример оценки параметров модели    
 4.7.9. Процедуры интерактивного отображения отношений предпочтения ЛФР   
 4.7.10. Оценка процедур интерактивного отображения отношений предпочтения ЛФР
4.8. Моделирование результатов применения сформированных рекомендаций и их оценка        
 4.8.1. Построение модели консультационного процесса  
 4.8.2. Субъективные вероятности и условие неопределенности
 4.8.3. Оценка последствий применяемых альтернатив методом Монте-Карло        
 4.8.4. Оценка адекватности модели консультационного процесса поведению консультируемой проблемы    
 4.8.5. Пример оценки адекватности модели консультационного процесса       
 4.8.6. Оценка степени адекватности формализованного правила выбора поведению ЛФР        
 4.8.7. Адаптация модели поведения ЛФР по параметрам правил выбора         
 4.8.8. Пример оценки формализованных правил выбора при построении моделей поведения  
4.9. Пример практической оценки сформированных рекомендаций с использованием САК 
 4.9.1. Пример анализа рекомендаций по оценке деятельности подразделений министерства в интерактивном режиме    
 4.9.2. Описание алгоритмов программ для оценки сформированных рекомендаций в интерактивном режиме   
Литература

Цена: 85,00 грн.  Заказать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Консалтинтология. Общая теория консалтинга. Кн. 3. / Кононюк А. Е. – К.: «Освіта України», 2010. – 520 с.

Настоящая работа посвящена вопросам развития общей теории консалтинга с использованием научных методов формирования рекомендаций для решения задач консультиру-емых проблем. Сформулированы основные положения построения автоматизированных консультационных процессов. Рассмотрены принципы построения систем автоматизированного консультирования (САК). С позиций пользователя (лица, формирующего рекомендации) изложены основные положения, связанные с разработкой, исследованием и реализацией сформированных рекомендаций по решению задач консультируемых проблем различных проблемных областей.
Книга предназначена для научных работников, магистров, аспирантов, докторантов соответствующих специальностей.

Содержание

5.Системы автоматизированного консультирования-средства реализации
консультационных процессов и формирования рекомендаций  
 5.1.Общая теория систем и ее связь(взаимодействие) с общей теорией консалтинга          
 5.2.Обобщенная структура системы консультирования  
 5.3.Математическое моделирование систем консультирования 
 5.4.Анализ и синтез систем консультирования    
 5.5.Определение ядер Винера методом взаимной корреляции 
 5.6.Основы построения систем автоматизированного консультирования(САК)       
 5.7.Комплекс средств обеспечения САК     
 5.8.Лингвистическое обеспечение САК     
 5.9.Информационное обеспечение САК     
 5.10.Техническое обеспечение САК     
6.Математические модели консультируемых проблем   
 6.1.Иерархическая система математических моделей   
 6.2.Микро-,макро- и метауровни математических моделей  
 6.3.Требования к математическим моделям    
 6.4.Методы получения моделей элементов    
 6.5.Математические модели консультируемых проблем, используемые на микроуровне          
 6.6.Предпосылкиавтоматического формирования аналитических моделей консультируемых проблем        
 6.7.Типы аналитических моделей консультируемых проблем 
 6.8.Логические процедуры формирования уровней моделей консультируемых проблем        
 6.9.Математические модели консультируемых проблем,
используемые на макроуровне       
 6.10.Построение математических моделей консультируемых проблем на макроуровне          
 6.11.Математические модели на метауровне    
 6.12.Консультируемые проблемы – как системы массового обсуждения
 6.13.Методстатистических испытаний     
Приложение          
Список литературы

Цена: 98,00 грн.  Заказать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Консалтинтология. Общая теория консалтинга. Кн. 4. / Кононюк А. Е. – К.: «Освіта України», 2011. – 508 с.

Настоящая работа посвящена вопросам развития общей теории консалтинга с использованием научных методов формирования рекомендаций для решения задач консультиру-емых проблем. Сформулированы основные положения построения автоматизированных консультационных процессов. Рассмотрены принципы построения систем автоматизированного консультирования (САК). С позиций пользователя (лица, формирующего рекомендации) изложены основные положения, связанные с разработкой, исследованием и реализацией сформированных рекомендаций по решению задач консультируемых проблем различных проблемных областей.
Книга предназначена для научных работников, магистров, аспирантов, докторантов соответствующих специальностей.

Содержание

8. Методы анализа математических моделей консультируемых проблем
8.1. Требования к методам анализа     
8.2. Анализ статистических и динамических режимов  
8.3. Метод анализа переходных процессов     
8.4. Выбор метода численного интегрирования    
8.5. Методы анализа повышенной эффективности    
8.6. Методы анализа логических и функциональных схем консультируемых проблем          
8.7. Методы многовариантного анализа     
8.8 Анализ чувствительности       
8.9. Анализ стационарных режимов      
8.10. Задачи анализа структур консультируемых проблем   
8.11. Введение в анализ функциональных и системных структур КП 93
8.12. анализ структур КП       
8.13. Анализ КП на начальных стадиях консультирования   
8.14. Анализ структурно-топологических характеристик   
8.15. Анализ количественных характеристик структур    
8.16. Декомпозиция структуры консультируемой проблемы  
9. Синтез формируемых рекомендаций по решению задач консультируемых проблем в САК         
9.1. Постановка задачи синтеза формирования рекомендаций  
9.2. Структурный синтез и параметрическая оптимизация формируемых рекомендаций         
9.3. Разновидности консультационных задач оптимизации   
9.4. Показатели эффективности сформированных рекомендаций и выбор метода поисков экстремумов      
9.5. Задачи формирования рекомендаций по оптимизации допусков и консультационных требований      
9.6. Методы формирования рекомендаций по оптимизации различных процессов          
9.7. Формирование рекомендаций при решении консультационных задач функционального и структурного синтеза КП     
9.8. Постановка задач синтеза КП      
9.9. Критерии синтеза        
9.10. Особенности решения задач      
9.11. Методы выбора структуры      
9.12. Методы и алгоритмы оптимизации структур     
9.13. Последовательные методы в задачах консультирования сложных проблем    
9.14. Алгоритм распределения консультационных функций по модулям САК
9.15. Синтез комплекса технических средств САК   
10. Формирование и функционирование консультационных модулей 
10.1. Формирование консультационных модулей    
10.1.1. Базовая форма представления математических моделей консультируемых проблем в САК       
10.1.2. Формирование консультационных модулей для их
автономного функционирования      
10.1.3. Формирование среды обмена информацией между КМ на базе управляющего модуля САК
10.2. Функционирование консультационных модулей

Цена: 98,00 грн.  Заказать

30. Нейронні мережі і генетичні алгоритми / Кононюк А. Ю. – К.: «Освіта України», 2010. –  446 с.

Готовится к изданию на русском языке

Розглянуті питання розробки структур одно- і багатошарових нейронних мереж і алгоритми їх навчання. Приведені основи побудови та реалізації генетичних алгоритмів.
Наведені приклади і задачі можуть бути використані на практичних заняттях, в курсовому і дипломному проектуванні.
Книга виявляється дуже корисною для фахівців різних спеціальностей, економістам, фізикам, математикам і спеціалістам в галузі інформатики, а також студентам цих і сцміжних з ними галузей знань.

Зміст

Передмова          
1. Введення в аналітичні інформаційні технології    
1.1. Основні поніття і означення      
1.2. Data Mining – інтелектуальний аналізатор даних   
1.3. Основні моделі ситуацій і методи технологій обчислень, з використанням штучного інтелекта        
1.4. Процес пошуку нового знання      
2. Нейроні мережі        
2.1. Введення        
2.2. Історія створення нейроних мереж     
2.3. Нейрон і його моделі       
2.4. Нейроні мережі        
2.5. Класифікація штучних нейроних мереж     
2.6. Етапи побудови мереж       
2.7. Застосування нейромереж       
2.8. Основні етапи ров’язання задач      
2.9. Компоненти і принципи роботи нейроних мереж   
2.10. Основні типи нейроних мереж     
2.11. Нейромережі в задачах відображення    
2.12. Сучасні напрямки розвитку нейрокомп’ютерних технологій 
3. Генетичні алгоритми        
3.1. Природний відбір в природі      
3.2. Що таке генетичний алгоритм      
3.3. Особливості генетичних алгоритмів     
3.4. Задачі оптимізації і застосування алгоритмів    
3.5. Історія появи еволюційних алгоритмів     
3.6. Опис алгоритму        
3.7. Класичний генетичний алгоритм      
3.8. Приклад виконання класичного генетичного алгоритму  
3.9. Представлення даних в генах      
3.10. Приклади кодування параметрів задачі в генетичному
3.11. алгоритмі        
3.12. Основна теорема про генетичні алгоритми   
3.13. Будівельні блоки (Building blocks)     
3.14. Модифікації класичного генетичного алгоритму  
3.15. Моделі генетичних алгоритмів і стратегії відбору і формування нового покоління
3.16. Перевірка ефективності ГА з використанням тестових
3.17. функцій        
3.18. Приклади оптимізації функції за допомогою програми
3.19. FlexTool        
3.20. Генетичні алгоритми і математичний апарат  
3.21. Еволюційні алгоритми      
3.22. Додатки еволюційних алгоритмів     
3.23. Еволюційні алгоритми в нейроних мережах   
3.24. Приклади моделювання еволюційних алгоритмів у додатку
3.25.  до нейроних мереж       
3.26. Застосування ГА для автоматичної генерації тестів 
Література          

  Заказать

 

сайт создан компанией стоимость сайта