Библиотеки

Нові надходження до  Державної науково-педагогічної бібліотеки України

ім. В. О. Сухомлинського

Феномен інновацій : освіта, суспільство, культура : [ монографія ] / за ред. В. Г. Кремня. – К.: Педагогічна думка. – 2008. – 472 с.
Інновації – це завжди творчість, виклик старому, це особистісна позиція, вони окреслюють долі глобального світу, сутність постіндустріального, інформаційного суспільства, постійні зміни якого проблематизують буття людини. Тому в запропонованій роботі здійснюється спроба проаналізувати в контексті інноваційного підходу політику, владу, економіку, міжнародні відносини, культуру – тобто все те, що є основою креативного розвитку і самореалізації людини.

Особливе  значення феномен інновації має для освіти та освітньої теорії і практики, в яких реалізуються  програми підготовки  не лише фахівців, а й громадян, вільних мислячих індивідів, які так необхідні для розбудови України. Більшість  проблем функціонування і  розвитку освіти, впровадження освітніх  інновацій в умовах сучасної цивілізації виходить за межі власне педагогічних дисциплін,  конкретних дидактико – педагогічних досліджень і зумовлених ними інновацій. Інноваційна діяльність в освітній сфері є принципово важливою відповіддю на виклик  сучасності соціальний інститут, орієнтований на майбутнє, сучасна освіта повинна бути інноваційною за визначенням. Особливий інтерес викликає дослідження нових каналів комунікацій в процесі навчання, які  виникають завдяки впровадженню новітніх технічних засобів та інформаційних технологій, радикально змінюючи  традиційний навчальний процес.
  Монографія виконана у відділі філософсько-методологічних проблем інноваційного розвитку людини Інституту обдарованої дитини Академії педагогічних наук України. За своєю специфікою репрезентована монографія є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням проблеми інновації, яка, без сумніву, приверне увагу широкого кола читачів.
  Книга розрахована на викладачів, науковців, аспірантів, всіх, кого цікавлять проблеми прогресивного розвитку в України.

Зязюн, І. А. Філософія педагогічної дії : [монографія ] / А. Зязюн. – Київ ; Черкаси : [б. в.], 2008. – 608с.
  Сучасна мета освітніх систем різних держав цивілізованого світу, зокрема й України, підкреслює їхню орієнтацію не лише на опанування  суб’єктами певної суми знань, але й розвиток їхніх особистісних пізнавальних і творчих якостей. Починаючи з материнської школи, через загальноосвітню, професійну і вищу формується  і розвивається нова система універсальних знань і різних видів практичного досвіду особистості, що постійно змінюється і удосконалюється.

Для розвитку основних  компетенцій  важливий спосіб їх реалізації як уявлення і опанування навчального змісту – узагальненого попереднього досвіду : пізнання, оволодіння не стільки спеціальними вміннями, скільки, передусім, надпредметними знаннями у творчому поступі та розвитку особистості.
 У навчальний процес упроваджуються адекватні цим цілям і цьому змісту технології учення, у яких затребувані колективна діяльність мислення, навчальне дослідження, проектне учення і т. д. Серед них особливе місце посідають педагогічні технології узагальнення із своєрідними шляхами і методами пізнавальної діяльності, специфічними процесами мислення і його результатами.
   У монографії досліджується питання урівноваження протиріч і протилежностей у важливій сфері соціального життя і поступу – системі освіти та виховання , з її основною ідеєю гармонійного розвитку особистості  на засадах Істини, Добра, Краси, Творчості, Свободи, у історичних і новітніх  освітніх парадигм засобами філософської мудрості, з використанням психолого-педагогічних і  дидактичних закономірностей.
   Монографія буде цікава викладачам, науковцям, аспірантам, для тих, хто вивчає і впроваджує нові напрями в розвитку освіти в Україні.

 

Антонова, О. Є. Теоретичні та методичні засади навчання педагогічно обдарованих студентів : [монографія ] / О. Є. Антонова. - Житомир : ЖДУ ім.. І. Франка, 2007. - 471с.
  Сучасний розвиток світової цивілізації характеризується швидкими темпами впровадження нових інформаційних технологій та процесів глобалізації. Процес  практично всіх галузей людської діяльності залежить від людей, які нестандартно сприймають навколишній світ, надзвичайно діяльні, енергійні, працездатні, і можуть досягти в обраній ними сфері діяльності високих результатів.

На передній план у державній політиці виходить проблема обдарованості, творчості, інтелекту, визначаючи пошук, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, стимулювання творчої праці, захист талантів.
          У  представленому монографічному дослідженні здійснено порівняльний аналіз реалізації проблем навчання   і виховання обдарованих дітей та молоді у  найрозвиненіших країнах світу, простежено основні тенденції у розвитку цієї проблеми, виокремлено загальні підходи, форми та методи цілеспрямованої роботи з обдарованою особистістю. Автором теоретично обґрунтовано модель  педагогічної обдарованості, створену на основі аналізу та узагальнення сучасних підходів до визначення природи та структури обдарованості.
  Представлене дослідження  допоможе науковцям,  педагогам-практикам, майбутнім учителям, для яких проблема виявлення,  розвитку, навчання та виховання обдарованих дітей та молоді стала справою їх професійної діяльності.

Кодлюк, Я. П. Робота з підручником на уроках у початковій школі : посіб. для  вчителя  почат. шк.  /Ярослава Кодлюк, Ольга Янченко ; [за ред. О. Я. Савченко] . – Київ : Наш час, 2009. – 102, [1] с.
Робота з підручником  - один із важливих методів навчання, сутність якого полягає « в оволодінні новими знаннями, коли учень вивчає матеріал і осмислює наявні факти , приклади, закономірності і паралельно з цим набуває уміння  працювати з книжкою»

На передній план у державній політиці виходить проблема обдарованості, творчості, інтелекту, визначаючи пошук, навчання і виховання обдарованих дітей та молоді, стимулювання творчої праці, захист талантів.
          У  представленому монографічному дослідженні здійснено порівняльний аналіз реалізації проблем навчання   і виховання обдарованих дітей та молоді у  найрозвиненіших країнах світу, простежено основні тенденції у розвитку цієї проблеми, виокремлено загальні підходи, форми та методи цілеспрямованої роботи з обдарованою особистістю. Автором теоретично обґрунтовано модель  педагогічної обдарованості, створену на основі аналізу та узагальнення сучасних підходів до визначення природи та структури обдарованості.
  Представлене дослідження  допоможе науковцям,  педагогам-практикам, майбутнім учителям, для яких проблема виявлення,  розвитку, навчання та виховання обдарованих дітей та молоді стала справою їх професійної діяльності.

Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні  моделі та тенденції  розвитку: [монографія] / [авт.  кол.: О.А. Дубасенюк, О. Є. Антонова, С. С. Вітвицька та ін. ; за заг. ред. О.А. Дубасенюк] ; Житомир. \держ. ун-т ім. Івана Франка.- [Вид. 2-ге, допов ] – Житомир : ЖДУ ім. .І. Франка, 2008.- 395с.
 Представлена  монографія має на меті обґрунтувати теоретичні засади процесу моделювання сучасних педагогічних систем, які підвищують рівень професійної підготовки майбутніх учителів. Монографія містить ряд змістовних блоків.

 У I блоці представлено наукові розвідки з проблеми дослідження концептуальних моделей педагогічної освіти, що зумовлені докорінними змінами, які відбуваються в Україні.  II блок вміщує  дослідження особливостей продуктивної професійної виховної діяльності педагога загальноосвітньої і професійної школи. III блок присвячений  дослідженню моделей підготовки майбутнього вчителя, що ґрунтується на культурологічному та між культурному  підході, «діалогу культур», міжособистісній взаємодії.  В IV блоці  досліджується  проблема розробки та впровадження моделей інноваційних технологій у процесі підготовки майбутнього вчителя.
   У монографії представлено сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку педагогічної освіти. На основі системного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого, культурологічного, компетентнісного підходів, полікультурної парадигми розкриваються особливості педагогічної діяльності.
   Монографія адресована науковцям, студентам, магістрантам, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних педагогічних закладів.

Биков, В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти = Models of the Education Orqanizational Systems: [монографія] /В. Ю. Биков. – Київ : Атіка, 2009.- 682, [1 ] с.
  Відкрита освіта – це освіта, в якій школа розглядається як система й навчальний заклад  становлення і  розвитку вільної людини. Саме відкрита освіта покликана реалізувати права людини на  якісну освіту й вільне отримання знань на сучасному етапі розвитку суспільства.
З метою практичної  реалізації ідей відкритої освіти створюються відповідні освітні системи.

 Головними проблемами їх створення і впровадження в освітню практику є: комп‘ютерно-технологічна, організаційно-управлінська,психолого-педагогічна, фінансово-економічна і нормативно-правова.
  У монографії з системних позицій викладено основи теорії моделювання організаційних систем відкритої освіти,  на основі аналізу сучасних підходів та інструментів розвитку системи освіти і визначеного теоретико-методологічного апарату системного подання і дослідження організаційних систем, проектуються моделі організаційних систем відкритої освіти.       Аналізуються особливості їх будови, проектування, реалізації і впровадження. Розглянуто також моделі систем експериментального дослідження об‘єктів і процесів в  освіті, наводяться результати застосування таких систем при експериментальному дослідженні запропонованих моделей та можливі шляхи використання цих результатів в освітній  практиці.
   Книга призначена для науковців, працівників управління освітою, викладачів та студентів вищих навчальних закладів та слухачів навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти, вчителів та аспірантів


Організаційно-педагогічні основи створення електронних підручників для середньої  загальноосвітньої 12 – річної школи : монографія  /М. В. Головко, В. П. Волинський, О. С.  Красовський та ін.; за наук. ред.. В. М. Мадзігона ; Ін-т педагогіки АПН України, - Київ : Прок-Бізнес, 2008. – 287с.
Творення електронних підручників – складна і багатогранна проблема. ЇЇ розв‘язання залежить від організаційно-педагогічних, технічних, фінансово-економічних складових. Тому, враховуючи, що  ЕП – нормативний засіб навчання, важливе значення  має

попереднє ознайомлення авторів із чітко визначеними науково - педагогічними,  програмними  та санітарно – гігієнічними вимогами до  змісту, форми, обсягу, що затверджені Міністерством освіти і науки України, як  нормативні  рекомендації.За останні роки українські науковці  разом із вчителями-практиками створили багато нових і вдосконалених ЕП, витрачено величезні інтелектуальні, матеріально – технічні ресурси, але  наявні нині система конструювання і технологія створення ЕП не задовольняють усі вимоги для успішного розв‘язання завдань, поставлених перед освітою, зокрема 12-річною школою. У монографії розглянуто організаційно – педагогічні основи конструювання і створення електронних підручників для середньої загальноосвітньої  12 – річної  школи.
  Для вчителів та слухачів системи підвищення кваліфікації.


Стороженко, М. В. З мого життя / Микола Стороженко; Упоряд. тексту та іл., автор вступ. ст. Василій Ульяновський. – К.: Либідь, 2005. – 430 с.: іл.- ( «Пам‘ятки історичної думки України»).
У книзі відомого діяча Київської Громади , директора 4 – ї, а згодом і найпрестижнішої 1 – ї Київської гімназії  М. В. Стороженка (1862 – 1942) вперше друкуються спогади, які розкривають картину буття суспільства Х1Х – початку ХХ ст. Автор описує повсякдення життя Києва з 50 – х років Х1Х ст., своє навчання у Другій Київській гімназії та Університеті Св. Володимира. Під пером


М. В. Стороженка постають яскраві портрети відомих учених – В. Б. Антоновича, В. С. Іконнікова. М. В. Владимирського- Буданова. Висвітлюється діяльність Київської Старої Громади, вченого гуртка Історичного товариства Нестора Літописця та редакції «Киевской старины» на чолі з Ф. Г. Лебединцевим та О. М. Лазаревським. Мемуарист цікаво описує становище народних шкіл Чернігівщини і  Київщини, діяльність народних учителів. Окремим розділом подані спогади про близьких знайомих автора: митрополита Євлогія (Георгіївського), Пантелеймона Куліша,  Ореста  Левицького, Миколу Лисенка. У додатках подано список праць М. В. Стороженка, його листи до П. О. Куліша та уривок з листа до Д. В. Скрипченка.
 Книга розрахована на істориків та широке кола читачів .

Академія педагогічних наук України, 1992-2008 :
 інформ. довід.
/ [у підготовці довідника взяли участь: М. Б. Євнух, О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко та ін.: відп. за вип.: Мадзігон, В. М., Луговий, В.І., Бурда, М.І.]; АПН  України. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 282, [1 с.
Академія педагогічних наук України створена Указом Президента України від 4 березня 1992 року як  вища галузева  державна наукова установа.   Першим президентом АПН України був обраний доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН СРСР, академік АПН України Ярмаченко Микола Дмитрович.


 

У грудні 1997 року президентом АПН України обрано доктора філософських наук, професора, дійсного члена АПН України Кременя Василя Григоровича. У довіднику подано відомості про Академію педагогічних наук України, зокрема про її персональний склад, подається інформація про наукові установи АПН України та періодичні видання, засновником або співзасновником яких є АПН України та її підвідомчі установи. Уміщено також телефонний довідник Президії й установ АПН України.

сайт создан компанией стоимость сайта